דף הבית / חדשות בחקלאות / סקר חומרי הדברה בחקלאות ובתברואה בשנים 2013-2011

סקר חומרי הדברה בחקלאות ובתברואה בשנים 2013-2011

אינדקס חברות וספקים

חקלאות

פרסום

·         בשנים 2013-2011 נמכרו בישראל כ-6,000 טונות חומר פעיל מתכשירי הדברה לשימוש בחקלאות, בממוצע לשנה. ירידה של כ-14% לעומת השנים 2010-2008 (כ-7,000 טונות בממוצע).

·         יעדי השימוש העיקריים לאורך השנים הם קטילת פטריות וחיידקים, אידוי קרקע, קטילת עשבים וקטילת חרקים ואקריות. מכירות החומר הפעיל בתכשירים ליעדים אלו מהוות יותר מ-93% מסך המכירות בשנים הנסקרות.

·         בשנת 2013, 35% מסך המכירות של חומר פעיל יועדו לקטילת פטריות וחיידקים, 26% – לאידוי קרקע, 23% – לקטילת עשבים וחומרים מְשַלכים[1] ו-9% – לקוטלי חרקים ואקריות.

·         בשנת 2013 נמכרו 591 סוגי תכשירים ליעדים השונים. מספר סוגי התכשירים הרב ביותר נמכר ליעדים הבאים: קטילת חרקים ואקריות (161), קטילת פטריות וחיידקים (150) וקטילת עשבים וחומרים משלכים (120).

·         בין השנים 2010 ל-2013 כמות המכירות של החומר הפעיל בקוטלי פטריות הייתה נמוכה בכ-19%, באידוי קרקע חלה עלייה של כ-11%, בקוטלי עשבים וחומרים משלכים חלה עלייה של כ-9% ובקוטלי חרקים ואקריות – ירידה של כ-53%.

·         היחס בין כמות החומר הפעיל (בחומרי הדברה) שנמכרה לבין שטח הגידולים החקלאיים בשנת 2013 ירד בכ-20% לעומת שנת 2010 (מ-2.6 ל-2.1, בהתאמה).

תברואה

·         בשנת 2013 נמכרו בישראל כ-110.5 טונות חומר פעיל מתכשירי הדברה לשימוש בתברואה, ירידה של כ-20%  לעומת שנת 2010.

·         יעד השימוש העיקרי לאורך השנים הוא קטילת חרקים לא מעופפים (80%).


 

על הסקר

חומר הדברה הוא חומר או תערובת של חומרים המיועדים לביעור נגעים המזיקים לגידולים חקלאיים, לסביבת האדם ולחיות המשק והמחמד. מרבית חומרי ההדברה הקיימים כיום הם חומרים כימיים אולם יש גם חומרי הדברה ביולוגיים המופקים מרעלנים מן החי ומן הצומח.

ניתן למיין חומרי הדברה על פי מאפיינים שונים: יעד החומר, הרכבו הכימי, אופן יישום החומר ועוד. יעדי הפעולה העיקריים של חומרי ההדברה הם קטילת חרקים בשלבי ההתפתחות השונים, קטילת עשבים הגוזלים יסודות הזנה מהצומח, קטילת פטריות וכן קטילת מכרסמים מזיקים.

אופן יישום החומר (גז, תרסיס, מוצק, נוזל ועוד) משפיע על פעולת החומר הרעיל בתכשיר ההדברה (החומר הפעיל) בייעודים השונים.

התאמת החומר לשימוש מתבצעת על ידי הוספת חומרי עזר הנקראים תוספים ממיסים, מְשַטחים, אבקות למיניהן ועוד.

תכשירי ההדברה מחייבים אישור מקדים ותהליך רישום במשרדי הממשלה השונים (משרד החקלאות והמשרד לאיכות הסביבה) המפקחים על אופן פעולת התכשיר, ייעוד התכשיר וקביעת כללי בטיחות הנהוגים לגבי כל תכשיר ותכשיר.

השימוש בחומרי הדברה הוא צורך חיוני לחקלאות האינטנסיבית, במיוחד בשל האקלים החם בישראל המאופיין בהתרבות מהירה של מזיקים. עם זאת, חומרי ההדברה עלולים לפגוע במערכות הטבעיות הקיימות בסביבת המשק החקלאי וכן באיכות האוויר, במקורות המים, בקרקע ובבריאות האוכלוסייה..

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביצעה בשנים 2015-2014 סקר חומרי הדברה בחקלאות, בתברואה ובווטרינריה. הסקר מתייחס לשנים 2013-2011 ומהווה חלק מסדרת פעולות המתבצעות במסגרת חברותה של ישראל בארגון ה-OECD. הסקר האחרון שעסק בחומרי הדברה לחקלאות נערך על ידי הלמ"ס בשנת 2011. בשלב זה מוצגים ממצאי הסקר המתייחסים לחומרי הדברה בחקלאות ובתברואה בלבד. כלל ממצאי הסקר יוצגו בפרסום שיצא לאור בקרוב.

הסקר כולל את החברות המייצרות ו/או המייבאות חומרי הדברה בישראל, מספק מידע על כמויות המכירה והיבוא של חומרי ההדברה ונועד לסייע בזיהוי מגמות ותהליכים בשיווק חומרי ההדברה בארץ. בנוסף הסקר מאפשר להשוות את הנתונים עם מדינות אחרות.

במסגרת הסקר נשלחו שאלונים אל כ-97 חברות לצורך קבלת כמויות מכירה של תכשירי חומרי הדברה המאושרים ע"י משרד החקלאות והמשרד להגנת הסביבה. לאחר קבלת המידע נערך ניתוח של הנתונים לפי כמויות והרכבים כימיים של התכשירים.

הנתונים מייצגים את המכירות, ולכן הם מצביעים על פוטנציאל השימוש בחומרי ההדברה
ולא על השימוש בפועל בשנים הנסקרות.

בהודעה זו מוצגים נתונים על חומרי ההדברה שנמכרו ליעדים השונים בחקלאות ותברואה, על פי החומר הפעיל בתכשירים. יעדי הדברה מפורטים לפי קטגוריות יעדי הקטילה השונים (חרקים, עשבים, מכרסמים ועוד).

 

 


חומרי הדברה לשימוש בחקלאות

 

תרשים 1 – מכירת חומרי הדברה לשימוש בחקלאות – סך הכל חומר פעיל1 (טונה לשנה)

לנתוני תרשים 1

 

בשנים 2013-2008 נמכרו בישראל בין 7,500 ל-6,005 טונות חומר פעיל לשנה. בשנת 2011 ירדה כמות המכירות של החומר הפעיל בכ-9% ובשנת 2012 נרשמה ירידה של כ-2% נוספים. בשנת 2013 נותרה כמות המכירות של החומר הפעיל כמעט ללא שינוי.

 

לוח א – מכירת חומרי הדברה לשימוש בחקלאות – חומר פעיל לפי יעד שימוש[2] (טונות)

יעד שימוש מכירות (טונות)
R2008 R2009 R2010 2011 2012 2013
סך הכל 7,480 6,650 6,753 6,124 6,009 6,005
קטילת פטריות וחיידקים 2,137 2,320 2,559 1,959 2,049 2,084
אידוי קרקע 2,395 1,515 1,394 1,529 1,482 1,553
קטילת עשבים ומשלכים 1,366 1,518 1,294 1,691 1,556 1,411
קטילת חרקים ואקריות 1,181 935 1,124 536 531 532
טיפול לאחר קטיף 127 110 128 97 93 130
ויסות צמיחה 62 68 79 60 51 49
משטחים וחומרי עזר 43 44 39 61 56 53
מיקרו- נוטריאנטים 37 35 46 50 39 45
אחר 132 105 90 141 152 150

R  = נתונים מתוקנים

 

 

יעדי השימוש העיקריים לאורך השנים הם קטילת פטריות וחיידקים, אידוי קרקע, קטילת עשבים וקטילת חרקים ואקריות. מכירות החומר הפעיל בתכשירים ליעדים אלו מהוות יותר מ-93% מסך המכירות בשנים הנסקרות. כמות החומר הפעיל שנמכרה בקבוצת קוטלי פטריות וחיידקים, הייתה במגמת עלייה בין השנים 2010-2008, והגיעה ל-2.6 אלף טונות בשנת 2010, אך בשנים 2013-2011 ירדה רמת המכירות בכ-19% לעומת שנת 2010.

בכמות המכירות של החומר הפעיל לאידוי הקרקע חלה ירידה חדה של 42% בשנים 2010-2008. בין השנים 2011-2010 חלה עלייה של כ-10%, ומשנת 2012 נשמרה יציבות יחסית בכמות המכירות.

במכירות חומר פעיל בקוטלי עשבים נרשמה עלייה של 30% בשנת 2011, ירידה של כ-8% בשנת 2012 וירידה נוספת של 9% בשנת 2013.

במכירות חומר פעיל בקוטלי חרקים ואקריות נרשמה ירידה חדה  של כ-50% בשנים 2013-2011 לעומת שנת 2010.

בשאר הייעודים נרשמה מגמה מעורבת בכמויות החומרים שנמכרו. העליות והירידות בכמויות החומרים הפעילים עשויות לנבוע משינויים במחירי חומרי ההדברה, משינוי בתמהיל הגידולים, משינוי בחומרים המותרים והמומלצים לשימוש ומשינויים במלאי.

 

תרשים 2 – התפלגות מספר סוגי התכשירים שנמכרו, לפי יעד שימוש בשנת 2013 (אחוזים)

לנתוני תרשים 2

 

מספר התכשירים שנמכרו בשנת 2013 עמד על591  סוגי תכשירים ליעדים השונים. מספר סוגי התכשירים הרב ביותר נמכר ביעדים הבאים: קטילת חרקים ואקריות (161), קטילת פטריות וחיידקים (150) וקטילת עשבים וחומרים משלכים (120). למרות שכמות מכירות החומרים לתכשירי האידוי בשנת 2013 מהוות כ- 25% מסך הכמות הנמכרת באותה השנה, מספר סוגי התכשירים מהווה כ- 2%  בלבד מסך התכשירים.

 

 

תרשים 3 – מכירות חומר פעיל* לפי יעד שימוש (טונות) ויחס לשטח גידולים חקלאיים (טונה לאלף דונם) – שנים נבחרות**

* הנתונים בתרשים אינם כוללים שמנים בשל שינוי בסיווג תכשירי הדברה המכילים שמנים. לכן, בקטגוריה זו לא ניתן להשוות לשנים הקודמות.

** מקור הנתונים לשנים 2010 ו- 2013 – למ"ס. נתוני שנים קודמות התקבלו ממשרד החקלאות.

לנתוני תרשים 3

כאמור, סך המכירות של החומר הפעיל בשנת 2013 נמוכה משנת 2010. היחס של מכירות חומרי ההדברה לשטחי הגידולים החקלאיים עלה וירד במהלך השנים המוצגות. היחס בשנת 2013 נמוך מבשנת 2010. בהתייחס להרכב החומרים הפעילים, יצוין כי בשנת 2013, כמויות  קוטלי הפטריות, החיידקים, חומרי האידוי, מזיקים מן החי ואחרים נמוכים יחסית לשנת 2010.  בקוטלי עשבים ומשלכים נרשמת עלייה בכמות החומרים בשנת 2013.

תרשים 4 – היחס בין טונה חומר פעיל לאלף דונם שטח חקלאי – במדינות נבחרות, 2010

לנתוני תרשים 4

פרסום

בישראל היחס בין מכירות חומר פעיל לשטח חקלאי עומד על 2.58 טונה לאלף דונם והוא הגבוה ביותר בין מדינות המוצגות. ביפן, היחס עומד על 1.21 ובהולנד על 0.88 טונות. ברוב המדינות המוצגות היחס נמוך משמעותית מטונה חומר פעיל לאלף דונם.


 

חומרי הדברה לשימוש בתברואה

 

תרשים 5 – מכירת חומרי הדברה לשימוש בתברואה, לפי יעד שימוש (טונה לשנה)

לנתוני תרשים 5

 

מכלל יעדי השימוש בתברואה, יעד השימוש העיקרי לאורך השנים הוא קטילת חרקים לא מעופפים (80% בשנת 2013).

עד שנת 2010 הסתמנה עלייה בכל הקבוצות ומשנת 2011 מסתמנת ירידה.

החל מ-2011 מסתמנת ירידה בקבוצת קטילת חרקים כללי וקטילת חרקים לא מעופפים ועלייה בקטילת חרקים מעופפים.

בשנים 2013-2008 מסתמנת ירידה בחלקם של המדבירים מסך המשתמשים ועלייה בחלקו של הקהל הרחב, שעמד בשנת 2013 על 48%, לעומת %34 בשנת 2008.

 


 

הגדרות והסברים

חומר פעיל – החומר הרעיל בתכשיר ההדברה. תכשירי ההדברה מורכבים מתערובת של חומרים פעילים (חומר אחד עד שלושה), אותם מוהלים בחומר בסיס המגדיל את נפח התכשיר. ריכוז החומר הפעיל נמדד בק"ג חומר פעיל לליטר או לק"ג תכשיר.

יעדי שימוש  – תכשירי הדברה שונים מיועדים לטיפול בפגעים שונים בחקלאות. להלן מגוון היעדים:

 • קטילת פטריות וחיידקים – קטילת פטריות וחיידקים הגורמים למחלות בצמחים.
 • אידוי קרקע (חומרים לחיטוי קרקע) – קטילת פטריות ומזיקים בקרקע לפני זריעה.
 • קטילת עשבים וחומרים משלכים (לשם השרת עלים) – קטילת עשבים מזיקים בשדה המתחרים על מים וחומרי הזנה.
 • קטילת חרקים ואקריות (מיני עכבישים) – קטילת חרקים הפוגעים בצמח ובפירות.
 • טיפול לאחר הקטיף (חומרים לשימור ואחסון פירות לאחר שנקטפו) – לצורך אחסון ממושך.
 • ויסות צמיחה (הורמונים לויסות הגדילה) – הגברת הגידול על ידי הוספת חומרים משפרי צימוח בחלקי הצמח השונים.
 • מְשָטחים וחומרי עזר שונים – משפרים את יעילות פעילות חומרי ההדברה.
 • מניעת מחלות חסר וריפוין (חומרים המכילים תוספי מזון לצומח) – הוספת חומרים מזינים לצמח.

תכשירי הדברה שונים מיועדים לטיפול בקטילת מזיקים בתברואה. להלן מגוון היעדים:

 • קטילת חרקים כללי (מיועד לקטילת חרקים מעופפים ולא מעופפים ללא הפרדה)
 • קטילת חרקים מעופפים
 • קטילת חרקים לא מעופפים

קטילת עכבישים, אקריות, מכרסמים ואח

[1] חומרים משלכים – משירי עלים.

 

,[2]1 ראו הגדרות והסברים בסוף ההודעה.

 

Print Friendly, PDF & Email
מצטרפים לדף הפייסבוק של אגרונט ונשארים מעודכנים כל הזמן‎

אודות מערכת פורטל אגרונט

אנו שמחים להביא בעמוד זה מידע לתועלת הציבור. יחד עם זאת התכנים אינם מהווים עצה, המלצה או את עמדת האתר , ועל כל משתמש לבחון את המידע ולשקול איזה שימוש ראוי לעשות בו, רשימה זו אינה ממצה ואינה תחליף לייעוץ משפטי. אין באמור לגרוע מהאמור בתקנון האתר, לרבות בנוגע להגבלת אחריות. מערכת פורטל אגרונט עושה כמיטב יכולתה להביא בפניכם חדשות , כתבות ,מחקרים וידיעות מהארץ ומהעולם בפורטל המון אינפורמציה בתחום החקלאות בכל הצעה בקשה רעיון נשמח באם תיצרו קשר/ כמו כן אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו. אם זיהיתים בפרסומינו צילום שיש לכם זכויות בו, אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש באמצעות כתובת המייל:[email protected]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הרשמו לניוזלטר