דף הבית / חדשות בחקלאות / חקלאות בישראל שנת 2017 לפי נתוני למ”ס
צילום קבוצת פורטל נט

חקלאות בישראל שנת 2017 לפי נתוני למ”ס

החקלאות בישראל בשנת 2017

Agriculture in Israel – 2017

בשנת 2017 לעומת 2016:

 • ערך התפוקה החקלאית הכוללת עמד על כ-30.2 מיליארד ש”ח, עלייה של 0.9%, בהשוואה ל-2016
  שבה חלה עלייה של 4.2% בערך התפוקה החקלאית.
 • ערך התפוקה הצמחית ירד ב-0.5%, ואילו ערך תפוקת בעלי החיים עלה ב-2.9%.
 • ערך התשומה החקלאית עמד על כ-18.8 מיליארד ש”ח, ירידה של 1.4%.
 • ערך היצוא החקלאי ב-2017 עמד על 4.9 מיליארד ש”ח, עלייה של 2.4%.
 • כמות התפוקה הצמחית עלתה ב-0.6%. בגידולי שדה חלה עלייה של 12.7% ובפרי הדר – עלייה
  של 10.7%.
 • כמות חלב הבקר עלתה ב-4.4%, כמות הבקר לבשר עלתה ב-7.2%, כמות חלב העיזים עלתה ב-8%,
  כמות חלב הכבשים עלתה ב-6.1%, בהמשך למגמת העלייה בשנתיים האחרונות.
 • במחירי המים לחקלאות חלה ירידה של 10.0%, לעומת עלייה של 5.3% ב-2016 ושל 8.4% ב-2015.

ללוחות ולנתוני התרשימים

להגדרות והסברים

פרסום

 

 

בשנת 2017 ערך התפוקה החקלאית[1] היה כ-30.2 מיליארד ש”ח (גידולים צמחיים – 17.7 מיליארד ש”ח, ובעלי חיים – 12.5 מיליארד ש”ח) – עלייה של 0.9% בהשוואה לשנת 2016.

התוצר המקומי הגולמי בחקלאות (ערך התפוקה החקלאית פחות התשומה[2] הקנויה כגון דשנים וחומרי הדברה, כולל הבלאי)[3] עמד על 13.8 מיליארד ש”ח. התוצר המקומי הנקי (תוצר מקומי גולמי בחקלאות ללא הבלאי) היה 11.4 מיליארד ש”ח, עלייה של 3.5% בהשוואה לשנת 2016. לתוצר הנקי נוסף כ-1.0 מיליארד ש”ח פיצויים ותקבולים נוספים בענף (כגון פיצויים מביטוח, תמיכות שנת שמיטה, רפורמות בענף ותקבולים אחרים), ירידה של 10.4% לעומת השנה הקודמת.

היתרה לחקלאים, לאחר ניכוי התמורה למשרות שכיר, בשנת 2017 הייתה 5.9 מיליארד ש”ח – ירידה של 1.1% לעומת שנת 2016. בחישוב היתרה לא הופחתו תשלומי הריבית שמשלמים החקלאים עבור פעולות ייצור.

 

בשנת 2017 ערך התפוקה הכולל עלה ב-0.9%, כתוצאה מעלייה של 2.3% בכמות התפוקה החקלאית שקוזזה בירידה של 1.3% במחירי התפוקות. במקביל, ערך תפוקת בעלי החיים עלה ב-2.9% ואילו ערך התפוקה הצמחית ירד ב-0.5%.

תרשים 2 – אחוז השינוי בערך התפוקה החקלאית, כל שנה לעומת קודמתה

הרכב התפוקה החקלאית נותר דומה להרכב בשנים הקודמות ועמד על 59% גידולים צמחיים (הכוללים בעיקר מענפי הירקות, תפו”א ומקשה ומטעים, ללא פרי הדר) ו-41% בעלי חיים ותוצרתם (הכוללים בעיקר בקר, צאן ועופות).

 

כמות התוצרת הצמחית עלתה ב-0.6%. בכמות גידולי השדה חלה עלייה של 12.7%, בכמות השחת מספוא וקש – עלייה של 33.0%, בכמות פרי ההדר – עלייה של 10.7%, בכמות המנגו – עלייה של 9.4% ובכמות הפירות (ללא פרי הדר) חלה עלייה של 4.7%. לעומת זאת, בכמות הגזר חלה ירידה של 8.7%, בכמות הבננות – ירידה של 6.2%, ובכמות האבוקדו חלה ירידה של 6.9%. לעומת זאת, בנטיעות החדשות חלה ירידה של 8.2%, ומתוכן בולטת הירידה בנטיעות של ענבי יין (46.7%).

בתפוקת בעלי החיים – חלה עלייה של כ-7.2% בכמות הבקר לשחיטה, עלייה של 6.1% בכמות חלב הכבשים, עלייה של 4.4% בכמות חלב הבקר, עלייה של 3.7% בכמות הדגים ועלייה של 3.5% בכמות ביצי המאכל. לעומת זאת, חלה ירידה בכמות האפרוחים לרבייה (23.2%) ובאפרוחים להטלה (8.9%).

בכמות היצוא החקלאי חלה ירידה של 2.4%. בכמות יצוא הרימונים חלה ירידה של 32.6%, בכמות יצוא הגזר – ירידה של 30.7%, בכמות יצוא הכותנה – ירידה של 12.7% ובכמות יצוא תפוחי האדמה חלה ירידה של 8.2%. לעומת זאת, בכמות היצוא של האבוקדו חלה עלייה של 38.5%, בכמות יצוא התמרים – עלייה של 13.3%, בכמות הקליפים – עלייה של 37.9% ובכמות יצוא התפוזים חלה עלייה של 18.7%.

39% מכלל ערך הייצור החקלאי נמכרו לשוק המקומי, 36% – לתעשייה, 16% – ליצוא ו-9% סופקו לתוצרת ביניים. בענף הגידולים הצמחיים 58% מערך התפוקה נמכרו לשוק המקומי, 27% – ליצוא, 9% – לתוצרת ביניים ו-6% סופקו לתעשייה. בענף בעלי החיים 80% מערך התוצרת הופנו לתעשייה, 12% – לשוק המקומי ו-8% – לתוצרת ביניים.

בערך התפוקה החקלאית המיועדת לשוק המקומי חלה ירידה של כ-1.6%. בכמות התפוקה לשוק המקומי חלה עלייה של 2.3%, ואילו מחירי התפוקה החקלאית לשוק המקומי ירדו ב-3.8%.

לוח א – שינויים בתפוקה החקלאית ובמחיר, כל שנה לעומת קודמתה (אחוזים), לפי יעדים

שינוישנהסך הכלשוק מקומיתעשייהיצואתוצרת ביניים ועודפים
אחוז שינוי כמותי20154.5-3.4-2.3-11.7-4.7-
אחוז שינוי כמותי20165.48.26.80.22.7-
אחוז שינוי כמותי20172.32.33.32.5-7
אחוז שינוי במחיר20150.81.32.51.57.6-
אחוז שינוי במחיר20161.1-0.53.9-2.52.9-
אחוז שינוי במחיר20171.3-3.8-1.9-51.3

הרכב ערך התשומה הקנויה בשנת 2017 נותר דומה להרכב שנים קודמות, והרכיב העיקרי היה המספוא שהוא כ-38% מהתשומות החקלאיות. אחריו דורגו מינהל ושונות (ביטוח, ארגון, שירותים וטרינריים, הנה”ח ועוד) ומים שהם 14% ו-11% מסך התשומה הקנויה ב-2017, בהתאמה.

במחירי התשומה הקנויה בחקלאות חלה ירידה של 4.1%. הירידה העיקרית הייתה בדלק, שמנים וחשמל (10.4%), במחירי המים חלה ירידה של 10.0%, ובמחירי המספוא חלה ירידה של 6.4%. לעומת זאת, חלה עלייה במחירי חלפים ותיקונים (3.9%) ובמחירי הרבייה – אפרוחים זרעים ושתילים (2.9%).

כמות החלפים והתיקונים עלו ב-10.4%, כמות הדלק, השמנים והחשמל עלו ב-10.4%, כמות המספוא עלתה ב-6.5%, כמות הדשנים והזבלים עלו ב-5.9% וכמות חומרי ההדברה עלו ב-4.1%. לעומת זאת, כמות המינהל והשונות ירדו ב-11.7%, כמות ההובלה השכורה ירדה ב-5.1% וכמות המים שסופקו לחקלאות ירדה ב-2.6%.

 

הגדרות והסברים

תפוקה חקלאית: תוצרת חקלאית (ליעדי שיווק מקומי, יצוא ותעשייה, וכן עודפים) שיוצרה במשך השנה (החקלאית או הקלנדרית), כולל תוצרת ששווקה לאחר תום אותה שנה. התפוקה החקלאית כוללת: תוצרת משווקת, צריכה עצמית במשק, שינוי באינוונטר חי, תוצרת ביניים והשקעות במטעים צעירים ובייעור.

תפוקה: ערך הייצור החקלאי (כולל תוצרת ביניים) בתוספת השקעה במטעים צעירים ובייעור. הנתונים כוללים את התפוקה שעיקר ייצורה (במיוחד האסיף) היה בשנה הנסקרת, גם אם הוחל בתהליך הייצור בשנה קודמת ושיווקה נעשה בשנים שלאחר מכן. נתוני פרי הדר כוללים את כל האסיף מאוגוסט-ספטמבר של שנה קודמת עד יולי-אוגוסט של השנה הנסקרת.

תקופת ההתייחסות: שנה קלנדרית, למעט הדרים שנתוניהם נאספים על פי שנה חקלאית (אוקטובר-ספטמבר).

צריכה מקומית: תוצרת חקלאית שהופנתה לצריכה ישירה של האוכלוסייה בישראל; כולל תוצרת הנצרכת בידי בעל המשק ומשפחתו וכולל תוצרת שהופנתה לרשות הפלסטינית

תעשייה מקומית: כולל את כל התוצרת הטרייה המסופקת לתעשייה, לרבות תוצרת טרייה העוברת עיבוד תעשייתי.

פרסום

יצוא חקלאי: תוצרת חקלאית טרייה המיוצאת למעשה באותה שנה. היצוא אינו כולל מכירות לרשות הפלסטינית

תוצרת ביניים: סחורות ושירותים חקלאיים המשמשים כתשומות בתהליך הייצור החקלאי, לא כולל שימוש בנכסים קבועים (פחת), לדוגמה שעורה המשמשת להזנת בעלי חיים. המידע על תוצרת זו כולל נתונים של השמדת תוצרת חקלאית ושל שינוי באינוונטר חי.

תפוקת בעלי חיים לבשר: הנתונים במשקל חי. נתוני השחיטות בבתי המטבחיים מתקבלים מהשירותים הווטרינריים.

תשומה: סך כל החומרים והשירותים מענפים אחרים בישראל ומיבוא שנרכשו בידי החקלאים (התשומה הקנויה), תוצרת הביניים והפחת במחירי חידוש. ערך התשומה כולל את הבלאי ואינו כולל תמורה למשרות שכיר.

הכנסה שנובעת מחקלאות: הכנסתם של גורמי הייצור “הראשוניים” (עבודה והון) המועסקים בחקלאות. ההכנסה נאמדת על ידי הפחתת ערך התשומה מהערך של התפוקה החקלאית ושל הפיצויים והתקבולים הנוספים לענף.

האומדנים המופיעים כאן של ההכנסה שמקורה בחקלאות שונים מאלה המופיעים בפרסומי חשבונאות לאומית, שבהם נוספות ההכנסות ממוסדות שלא למטרות רווח המגיעות לענף החקלאות.

פיצויים ותקבולים נוספים לענף: כלל ההעברות לענף (פרט לסובסידיות ליחידת תוצרת), כולל פיצויים מחברות הביטוח (כגון נזקי טבע), פיצויי בצורת, פיצויים עבור קיצוץ במים, השלמת שכר ותקבולים אחרים לענף (כגון הדברת מזיקים, פיצויים בגין מחלות ושנת שמיטה, סיוע בגין נזקי טבע). תקבולים אלו מתייחסים לשנה שבה הועברו לחקלאים.

תמורה למשרות שכיר (מונח קודם: “תמורה לעבודת שכירים”): סך ההוצאה לשכר ומשכורת והוצאות נלוות לשכר ומשכורת. אינה כוללת זקיפת שכר לעבודת בעלי המשקים. התמורה מבוססת על סדרות השכר כפי שמתקבלות מסיכומים של דיווחי המעבידים למוסד לביטוח לאומי, כולל שכר העובדים אשר משולם באמצעות מינהל התשלומים של שירות התעסוקה, וכן תוספות של תנאים סוציאליים שהמעבידים משלמים.

מים: הנתונים מתקבלים מרשות המים המכינה סיכומים סטטיסטיים מדוחות חודשיים.

[1] ערך התפוקה חקלאית – ערך הייצור החקלאי בתוספת השקעה במטעים צעירים ובייעור.

[2] ערך התשומה החקלאית – סך החומרים והשירותים שנקנו על ידי ענף החקלאות מענפים אחרים בישראל ומיבוא תוצרת הביניים והפחת במחירי חידוש.

[3] בלאי מבטא את ירידת הערך של הנכסים הקבועים שחייהם הכלכליים טרם תמו, כתוצאה משחיקה פיזית, מהתיישנות ומנזק מקרי.

Print Friendly, PDF & Email

בנוסף אולי תאהב/י

מצטרפים לדף הפייסבוק של אגרונט ונשארים מעודכנים כל הזמן‎

אודות מערכת פורטל אגרונט

מערכת פורטל אגרונט עושה כמיטב יכולתה להביא בפניכם חדשות , כתבות ,מחקרים וידיעות מהארץ ומהעולם בפורטל המון אינפורמציה בתחום החקלאות בכל הצעה בקשה רעיון נשמח באם תיצרו קשר

בידקו גם

לאחר שנעלם מהמדפים לפני 6 שנים כעת הצליחה חברת ברידאקס לפתח ולגדל פלפל ללא גרעינים מזרעים!

בימים אלה מושק המוצר מחדש למדפים בישראל ובעולם בגירסה משופרת ומשודרגת תחת המותג:  פפריטו (Pepperito) …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *


Warning: Illegal string offset 'param' in /home/agronetd/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/compatibility.php on line 369

Warning: Illegal string offset 'param' in /home/agronetd/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/compatibility.php on line 369

Warning: Illegal string offset 'param' in /home/agronetd/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/compatibility.php on line 369

Warning: Illegal string offset 'param' in /home/agronetd/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/compatibility.php on line 369

Warning: Illegal string offset 'param' in /home/agronetd/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/compatibility.php on line 369

Warning: Illegal string offset 'param' in /home/agronetd/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/compatibility.php on line 369

Warning: Illegal string offset 'param' in /home/agronetd/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/locations.php on line 312

Warning: Illegal string offset 'param' in /home/agronetd/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/locations.php on line 314

Warning: Illegal string offset 'param' in /home/agronetd/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/locations.php on line 312

Warning: Illegal string offset 'param' in /home/agronetd/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/locations.php on line 314

Warning: Illegal string offset 'param' in /home/agronetd/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/locations.php on line 312

Warning: Illegal string offset 'param' in /home/agronetd/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/locations.php on line 314

Warning: Illegal string offset 'param' in /home/agronetd/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/locations.php on line 312

Warning: Illegal string offset 'param' in /home/agronetd/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/locations.php on line 314

Warning: Illegal string offset 'param' in /home/agronetd/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/locations.php on line 312

Warning: Illegal string offset 'param' in /home/agronetd/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/locations.php on line 314

Warning: Illegal string offset 'param' in /home/agronetd/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/locations.php on line 312

Warning: Illegal string offset 'param' in /home/agronetd/public_html/wp-content/plugins/advanced-custom-fields/includes/locations.php on line 314