המלצות הגנת הצומח בפלפל ליצוא 0214 – 0215 ערבה

מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שרות ההדרכה והמקצוע
מחוז הנגב
88 – 9958998 פקס 88 – 9958985 'טל .82858 גילת חוות
[email protected] 828-1564125 סבטלנה
13/80/34
ה' באלול תשע"ד
המלצות הגנת הצומח בפלפל ליצוא
0214 – 0215 ערבה


כללי
3. בגידול המיועד ליצוא מיישמים תכשירים המותרים על פי דרישות חברת היצוא, לפי ארץ היעד. שימו לב! לא כל תכשיר
המורשה בארץ מותר גם ביצוא.
2. יש להקפיד על ימי המתנה בין הריסוס לקטיף כפי שמצוין בתווית התכשיר )לשוק המקומי( או ברשימות תכשירי הדברה
המותרים ליצוא לפי ארץ היעד )לפי רשימות המשווק(.
1. יש לקרוא את התווית שעל אריזת התכשיר לפני הטיפול ולפעול בהתאם.
4. חקלאים המשתמשים בדבורים להאבקה או בהדברה משולבת עם אויבים טבעיים חייבים לפעול לפי הוראות ספקי
הדבורים או האויבים טבעיים.
5. אין לרסס צמחים הנמצאים בעקה כמו צימאון, אחרי הורדת רשת צל.
6. אין להשאיר תמיסה של תכשיר הדברה במים אפילו לשעות בודדות, אלא אם מצוין אחרת בתווית התכשיר.
7. יש לטפל לחילופין בתכשירי ההדברה בעלי מנגנון פעולה שונה בכדי למנוע התפתחות עמידות על ידי הפגע.
0. הסימן / )קו נטוי( בא לציין בחירה בין תכשירים המכילים אותו חומר הפעיל.

מזיקים
זחלים של עשי לילה
לפיגמה – נמצאת באזורינו גם בחודשי הקיץ ומגיעה לשדות עם השתילות הראשונות.
פרודניה – מגיעה בערך בתחילת ספטמבר ופעילה עד ירידת הטמפרטורה בחודשי החורף. זחלים אלו הם בעיקרם מכרסמי עלים אך
לעיתים חודרים גם לפרי.
הליוטיס – ניזונים מעט על העלים ובעיקר חודרים לגבעולים ולפרי. ניתן להדבירם ביעילות טרם חדירתם לפרי. עם מציאת פירות
נגועים מומלץ להוריד מהשיח לתוך שקית ניילון סגורה ולהרחיק מהמבנה.
פלוסיה – אינה מהווה בעיה בדרך כלל אך היא מעדיפה לחדור לפרי.
הדברה מכנית: רשת 25 מש ומעלה סגורה ללא חורים תמנע את כניסת הפרפרים והיווצרות הנזק מהזחלים.
כימית: כל סוגי הזחלים: אטברון )רק בשדה פתוח(, אמפליגו, טאקומי, פרוקליים/פרפקט/נוקאאוט, ראנר. ספסן )יש חשש
לצריבות בצמח ובפרי במקרה של הרטבת התכשיר(. לפיגמה: אוונט, בז, דנים, טלסטאר/אטלס, מץ'/מאצ'ו/צבר, קורגן.
פרודניה: בז, דנים, מץ', מוליט. הליוטיס: אוונט. פלוסיה: אוונט.
תכשירי B.T – תכשירי בצילוס )חיידק(: פרוביט, פלורבק, ביוטי פלוס, ביוביט, דיפל 2X, דלפין, סנטארי. מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שרות ההדרכה והמקצוע
מחוז הנגב
88 – 9958998 פקס 88 – 9958985 'טל .82858 גילת חוות
[email protected] 828-1564125 סבטלנה

פרסום

תריפסים למיניהם
תריפס קליפורני עלול לגרום לנזק רב בפרי בגלל גירוד ויצירת כתמי כסף בקליפת הפרי משלב ירוק בשל עד אדום. יכול גם לגרום
לנזק בכל יתר שלבי הגידול החל מפגיעה בקודקודי הצמיחה, גירוד ויבוש עלים, גירוד והחמה של עוקץ הפרי ועלי גביע.
הדברה ביולוגית משולבת: הטורף היעיל הפשפש אוריוס – Orius laevigatus
ואקרית הסבירסקי – Amblyseius swirskii.
כימית: טרייסר אולטרה בשילוב עם משטח או שמן מינראלי )ידביר גם זחלי פרפרים(, דנים, תכשירי אבמקטין )להדברת
דרגות צעירות(, איזידור, נימטול שמן, טלסטאר/אטלס, מטרונום, ספרטה, רופאסט, פיראט, פרוקליים/פרפקט/נוקאאוט +
נימגארד.
תריפסים אחרים. הנזק נגרם בלבלוב צעיר של צמחי פלפל בתחילת העונה. המזיק גורם לסלסול ועיוות עלים )מזכיר את פגיעתה
של אקרית עיוותים(. ברמות גבוהות של אוכלוסייה המזיק עלול לגרום לפגיעה חמורה בפרי כגון: גירוד, עיוות והפסקת גדילה של
הפרי.
תריפסים ידועים כמעבירי ווירוס הנבילה של העגבנייה )TSWV(.
הדברה כימית: תכשירים המדבירים פגעים נוספים שתוקפים את הגידול באותה תקופה ידבירו גם את התריפסים האלה:
פרוקליים/פרפקט/נוקאאוט, תכשירי אבמקטין )ורטימק ודומיו(, טרייסר אולטרה, ספרטה.
כנימות עלה
הנזק מתבטא במציצת עלים, דיכוי הצימוח, הפרשת טל דבש הגוררת התפתחות "פייחת" )מספר פטריות(. כנימות עלה עלולות
להעביר מספר וירוסים: וירוס Y של תפוח האדמה, וירוס המוזאיקה של המלפפון, וירוס צהבון האמיר של הפלפל.
כנימת עלה הדלועיים: צבעה ירוק – שחור עם זוג צינוריות )"אגזוזים"( כהים. מופיעה בדרך ככל מוקדם יותר בעונה ומאכלסת
בעיקר את העלים התחתונים. כנימת עלה האפרסק וכנימת עלה הניקוטיאנה: צבען ירוק – ורוד, צבע הצינוריות כצבע הגוף. מופיעות
מאוחר יותר בעונה ומאכלסות בעיקר את קודקודי הצמיחה. כנימת עלה הניקוטיאנה קשת הדברה. מומלץ להתייעץ עם מדריך על
אמצעי הדברתה.
רשת שצפיפותה מ- 04 מש ומעלה תמנע חדירת כנימות העלה לחממה.
הדברה ביולוגית משולבת: הצרעה הטפילית אפידיוס – Aphidius colemani.
כימית: הגמעת תכשירי אימידקלופריד )קונפידור ודומיו( במינון 48-58 סמ"ק לדונם. 2-4 שבועות משתילה מומלץ לתת
מנה נוספת של התכשיר בממשק הדברה כימית. טיפולים נוספים יינתנו לאחר גילוי כנימות עלה בשטח.
יצואנים נא לשים לב! ישנן רשתות שיווק בחו"ל שאוסרות שימוש בתכשירי אימידקלופריד.
ריסוסים: אקטרה, בוטניגארד, גנים 3588, טימור C, טיפיקי, כנימת, כפיר, נימיקס, עזגן, נימפר, צ'ס, תותח. מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שרות ההדרכה והמקצוע
מחוז הנגב
88 – 9958998 פקס 88 – 9958985 'טל .82858 גילת חוות
[email protected] 828-1564125 סבטלנה
אקרית העיוותים
אקרית קטנה מאד, שקופה, לא טווה קורים וקשה לזהותה בנגיעות נמוכה. היא נמצאת בקודקודי הצימוח ועלולה לגרום לנזק כבד
מאוד עד כדי עצירת הצימוח למשך זמן ארוך. המזיק גורם לעיוותים בעלים העליונים בגלל מציצה והפרשת רעלנים. כנימת עש
הטבק יכולה לשאת אותה על הרגליים ולהעביר אותה ממקום למקום.
כדי להימנע מנזק יש לבקש מהמשתלה לרסס את השתילים לפני המשלוח. בשדה, רצוי לטפל החל משבוע לאחר השתילה ולהמשיך
טיפולי מניעה בתדירות של 34-38 ימים עד לירידת הטמפרטורות והפסקת הצימוח.
הדברה כימית: תכשירי אבמקטין )ורטימק ודומיו( עם שמן מינראלי או משטח, אוברון, דיפנדר, מילבנוק, מייטקלין,
פרוקליים/פרפקט/נוקאאוט )ידביר גם זחלי עשים(, פניקס )רק בשדה פתוח(, פיראט, תכשירי גופרית )ידבירו גם מחלת קמחונית(.
אקרית אדומה וצהובה
האקריות ניזונות על ידי גירוד ומציצה של תוכן התאים בצמח. הן טוות קורים שמשמשים להם כהגנה מפני תנאי אקלים קיצוניים
ותכשירי הדברה וכאמצעי להתפשטות מצמח לצמח. למרחקים גדולים התפוצה היא על ידי הרוחות או האנשים.
הדברה ביולוגית משולבת: האקרית הטורפת פרסימיליס – Phytoseiulus persimilis.
כימית: ספיידר ואוברון ידבירו את הדרגות הצעירות, מסאי ופלורמייט/פרדיסו את הדרגות הבוגרות. להדברת כל הדרגות –
תכשירי אבמקטין )ורטימק ודומיו-יעילותם נמוכה מאוד!(, אקסמייט, דיפנדר, טימור C, מטרונום, מייטקלין, מילבנוק, שמן נימגארד
ו-EOS, פגסוס/פניקס
כנימת עש הטבק )כע"ט(
פלפל אינו פונדקאי מועדף על המזיק אך יכול להוות בעיה בגידול, במידה ונכלא בחממות הפלפל ומפתח אוכלוסייה.
אוכלוסייה גבוהה של כנימת עש הטבק מסוגלת לעכב את התפתחות הצמח, ולגרום להבהרת העלווה והפרי ולהפריש כמויות של טל-
דבש דביק. בשנים האחרונות התפתח גזע Q של כע"ט המפתח עמידות תוך זמן קצר לתכשירי אימידוקלופריד )קונפידור ודומיו(
ואקטרה.
רשת 04 מש עם סיבם עבים, סגורה ללא חורים תמנע חדירה של הכנימה לחממה/בית רשת.
הדברה ביולוגית משולבת: האקרית הסבירסקי – Amblyseius swirskii .
כימית: להדברת כל הדרגות – אצטאסטאר/אצטאפךוס, מוספילן/מפיסטו )ידבירו גם כנימות עלה(, מובנטו 388, מטרונום,
מייטימור, עזגן, נימפר, פגסוס/פניקס )ידביר גם אקרית עיוותים, לשימוש רק בשדה פתוח(. אוברון, אפלורד, נימיקס )יש
חשש לצריבות(, זהר 235LQ – להדברת הדרגות הצעירות המאכלסות את העלים. אויסקט להדברת דרגות בוגרות בשדות
גלויים בלבד )יש חשש לצריבות(. מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שרות ההדרכה והמקצוע
מחוז הנגב
88 – 9958998 פקס 88 – 9958985 'טל .82858 גילת חוות
[email protected] 828-1564125 סבטלנה
רכנף חיוור
רכנף חיוור מקיים גלגול חסר הכולל ביצה, 5 דרגות זחל ובוגר. צבעו הבוגר ירקרק-חום, גודלו כ-0 מ"מ. אחד המאפיינים
הבולטים של הדרגות הצעירות של הרכנף הוא הימצאותן של טבעות אדומות בולטות על המחושים. הטבעות הולכות ונעלמות ככל
שהרכנף מתקדם בהתפתחותו, וצורת הגוף משתנה לצורת פלך. הנזק בפרי נוצר בעקבות ההזנה של הרכנף שמחדיר את חדקו אל
תוך הפרי ויצירת חללי הזנה. בהמשך, פתוגניים משניים חודרים אל הפתח באזור ההזנה וגורמים לרקבונות.
הדברה מכאנית: רשת 25 מש ומעלה, מבנה סגור היטב.
כימית: ריסוס בטלסטאר/אטלס, תותח בשילוב עם אגוז.

מחלות
קימחונית
המחלה נגרמת על ידי פטרייה Leveillula taurica, המתפתחת בתוך רקמת העלים וגורמת להתמוטטותה. התפטיר והנבגים
המבצבצים מהעלה מקנים לו את הגוון הלבן האופייני, בדומה לקמח. זוהי המחלה העיקרית בפלפל בערבה והיא יכולה לגרום
לנשירת עלים, חנטים, ולפגיעה באיכות הפרי. קיימת רגישות שונה בזנים השונים. בתנאי עקה מתעצמת המחלה.
מחלת הקימחונית קשה להדברה כאשר היא מתבססת בצמחים בשדה בעוצמה בינונית ומעלה. לכן חשוב והכרחי לטפל ממועד
המתאים להתפתחות המחלה, בערך מאמצע ספטמבר. עם ירידת הטמפרטורה בחודשי החורף המחלה מאיטה את התפתחותה ואפשר
לרווח את תדירות הריסוסים.
בתקופת ההתפתחות המהירה של המחלה, מהופעת המחלה ועד לירידת הטמפרטורה. חשוב מאוד להקפיד על תדירות
הטיפול – אחת לעשרה ימים בזני פלפל רגישים ועד שבועיים בזנים פחות רגישים.
הדברה בריסוס: תכשירי הגופרית הם היעילים ביותר במניעה והדברה. אביר )בשטח גלוי ובתי רשת(, אטמי אקסטרה/צפריר )לא
לשימוש בחממות(, אופיר/עומר/אורון, באיפידן/שביט, גניקן, גנים 3588, דימול, וקטרה, טימור/טימורקס גולד, מור,
נימגארד/אגרימור-סטופ/נימטול, נץ, סיגנום/בליס, סיסטאן/ראלי, סרנייד, פולאר/פרלין/פופאי, פלינט, פריורי אקסטרה,
עמיסטר/עמיעוז/מירדור/זאוס, שמן EOS, שמן קייצי JMS .
אין לרסס תכשיר 04 EOS יום לפני או אחרי ריסוס בתכשיר המכיל גופרית.
הדברה בהגמעה: עמיסטר/עמיעוז/מירדור/זאוס, חוסן/קוז'אק או פריורי אקסטרה. ליישום יש לעין בתווית התכשיר. אין ליישם את
התכשירים בתנאי עקה )חום גבוה, הצמאה, סמוך להסרת רשתות וכו'(. בהמשך העונה טיפולים בריסוס נגד קימחונית
יינתנו לפי הצורך בהתאם להמלצות שפורטו.
מחלת העובש האפור )בוטריטיס (
המחלה נגרמת על ידי הפטרייה Botrytis cinerea. הפטרייה מתפתחת היטב בלחות גבוהה וטמפרטורות מתונות ונמוכות ונחשבת
בערבה מחלה חורפית. קרקע רטובה כמו גם חוסר אוורור תורמים להגברת המחלה ולהופעת הנזק. אמצעי המניעה וההדברה היעיל
ביותר הוא אוורור.
הדברה: טלדור, סוויץ'/סוואנה, סיגנום, סרנייד, רובראל/רודיון. תכשיר שמר מיועד לטיפול בבית אריזה בפרי לאחר הקטיף. מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שרות ההדרכה והמקצוע
מחוז הנגב
88 – 9958998 פקס 88 – 9958985 'טל .82858 גילת חוות
[email protected] 828-1564125 סבטלנה
כתמי עלים חיידקיים
המחלה נגרמת על ידי החיידק Xanthomonas vesicatoria או Xanthomonas perforans. המחלה דורשת תנאי התפתחות
מיוחדים כמו לחות גבוה במשך מספר שעות וטמפרטורה של 18 מ"צ ולא יותר. בעת חשיפת הצמחים לתקופות יובש ממושכות
)1-4שבועות( מאבד הפתוגן כליל את כושרו לחולל מחלה בעלים ונמנעת התפתחות נוספת של המחלה. כשהמחלה פוגעת בצמחי
הפלפל הצעירים היא גורמת לנשירת עלים חזקה, עיכוב בהתפתחות הצמח, נשירת פרחים, איחור בחנטת הפירות וירידה ביבול.
סימנים על העלים: נוכחות נקודות קטנטנות, שקופות ולחות, בהמשך הן הופכות לכתמים חומים עגולים עם הילות כלורוטיות-
צהובות מסביב, ובמצב חמור חורים על העלים. סימנים בפירות: המחלה מופיעה בצורת כתמי גרב, שקועים במקצת ממרכזם, בצבע
חום בהיר או חום כהה עד שחור, או בצורת כתמים מחוספסים. גודל הכתמים משתנה מקטנים עד גדולים, לפעמים עלולים לכסות
את רוב שטחו החיצוני של הפרי. הנגע מכער את הפרי ופוסל אותו לשיווק.
מניעה: יש להשתמש בחומר ריבוי נקי מגורם המחלה!
הדברה: קנון 58, תכשירי נחושת )קוציד ודומיו(.
רשימה של תכשירי הדברה מורשים לשוק מקומי ניתן למצוא באתר משרד החקלאות, השירותים להגנת הצומח:
http://www.hadbara.moag.gov.il/hadbara
רשימת שילובים אפשריים של תכשירי הדברה בפלפל
כללי
3. להלן שילובים אפשריים של תכשירי הדברה אשר נבדקו לגבי פגיעה )פיטוטוקסיות( בפלפל אבל לא כולם נבדקו ליעילות.
2. הסימן / )קו נטוי( בא לציין בחירה בין תכשירים שונים להדברת הפגע.
1. שילובים שאינם מופיעים כאן אינם ידועים או פוגעים בגידול. שימו לב גם על תווית התכשיר.
שילובים מתאימים
אוונט + אויסקט/בקטין/טלסטאר/ספיידר/פגסוס/פלורמייט/רופאסט
אוונט + באיפידן/פולאר/תיוביט
אופיר 2888 + מוליט/מץ'/פרוקליים /מסאי/ורטימק/טרייסר/ סקור
אטלס + אורון/רומקטין
איזידור + דימול
אקטרה + ורטימק/מסאי/פרוקליים
אקטרה + אורון
אקסמייט + מיקרוטיול/ראלי EW28/ראנר/רינגו
אקרימקטין + סיגנום מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שרות ההדרכה והמקצוע
מחוז הנגב
88 – 9958998 פקס 88 – 9958985 'טל .82858 גילת חוות
[email protected] 828-1564125 סבטלנה
שילובים מתאימים )המשך(
גופריתר + פולאר/ ורטימק/פיראט
דיפנדר + EOS
הליוגופרית + מוליט/פיראט
ורטימק + טלסטאר/טרייסר אולטרה/EOS/אביר/פלורמייט /ספיידר
ורטימק + אופיר/נימגארד/דימול/הליו גופרית/ עומר
טלסטאר + מסאי/פלורמייט/ורטימק/פרוקליים
טלסטאר + פולאר /באיפידן/נימגארד/עמיסטר/אטמי אקסטרה
טרייסר אולטרה + אורון/באיפידן/וקטרה/ורטיגו/ורטימק/פולאר/מץ'
מוספילן + סיגנום
מטרונום + אוברון/מובנטו/ספרטה/רופאסט
מץ' + אורון/אפלורד/מוליט/ באיפידן
מסאי + אורון
סולפוזול + רומקטין
סיגנום + אקרימקטין/מץ/ספיידר/פרוקליים
ספיידר + מסאי/ורטימק/מיטקלין/מילבנוק
עומר + ווטימק/רומקטין
פלורמייט + אוויסקט/אורון/ורטימק/טלסטאר/מץ/ספיידר/פגסוס/פולאר/שביט
פרדיסו + אוברון
צס + EOS/בליס/הליוגופרית/נימגארד/עמיסטר/פרוקליים/שביט
רופאסט + EOS/אורון/אטמי אקסטרה/גופריתר/מוספילן/מץ/פרוקליים/צס
שמן JMS + אקרימקטין/ביומקטין
אזהרה!!! שילובים לא מתאימים
אטברון + נימגארד – שילוב גורם לצריבות
טרייסר אולטרה+ תכשירי גופרית – השילוב לא יעיל בהדברה
בברכה,
סבטלנה דוברינין,
מדריכת הגנת הצומח
"כל האמור לעיל הינו בגדר עצה מקצועית בלבד ועל מקבל העצה לנהוג מנהג זהירות"

Print Friendly, PDF & Email

תודה שאתם מבקרים בפורטל החקלאות המוביל אגרונט. אגרונט הוא פורטל חקלאות מקצועי וותיק שעוסק במגוון תחומי חקלאות של ירקות פירות וגידולי שדה גד"ש. בפורטל החקלאות חדשות לחקלאות, מאמרי חקלאות מובילים, זני ירקות ופירות חדשים, פורום חקלאות מקצועי עם מומחים לשאלות ותשובות שיענו על שאלות בתחום החקלאות. בנוסף מכרזים לחקלאות, לוח הודעות לחקלאות, חיפוש חברות לתחום החקלאות, חידושים של חברות חקלאיות, מחירי ירקות ופירות, הדרכה לגידולים חקלאיים, רשימת משווקים ועוד.

כתבות נוספות

זיהוי המינרלים השולטים על מסיסות הזרחן בקרקעות צפון רמת הגולן 2020

23 במאי 2024

הבעיות, הפתרונות והמגמות העתידיות בתחום הבצל- אלי מרגלית, ממ"ר בצל

17 בינואר 2024

איך לגדל לבד ירקות בגינה
התמודדות עם מחלת פוזריום הנבילה בחצילים בחוף הכרמל - בחינת הרכבות ויישום תכ...
סחף קרקע - מדד הסחף כלי דיגיטאלי ראשון
שדרוג איכות הפלפל האדום בערבה -טכנולוגיה חדשה להסרת המלח ממי השקיה מבלי לסנ...
זיהוי המינרלים השולטים על מסיסות הזרחן בקרקעות צפון רמת הגולן 2020

23 במאי 2024

הבעיות, הפתרונות והמגמות העתידיות בתחום הבצל- אלי מרגלית, ממ"ר בצל

17 בינואר 2024

איך לגדל לבד ירקות בגינה
התמודדות עם מחלת פוזריום הנבילה בחצילים בחוף הכרמל - בחינת הרכבות ויישום תכ...
תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

בחירת תחום עניין

כדי להיות תמיד מעודכנים