כללי מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (הסדר נטיעת מטעי פירות), תשל"ה-1975

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 11, 20, 21, 22 ו 24- לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), תשל"ג1973- (להלן – החוק), ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת, קובעת מועצת הפירות (להלן – המועצה), כללים אלה:

1. הגדרות

בכללים אלה –

פרסום

"פירות" – כל מיני פירות המפורטים בתוספת לחוק;

"מגדל" – אדם העוסק בייצור פירות או אגודה שיתופית שחברים בה עוסקים בייצור פירות;

"ועדת מכסות" – ועדה שמינה שר החקלאות לפי סעיף 22(א) לחוק;

"מכסות נטיעה אישית" – התר לנטיעת מטעי פירות שניתן על פי החלטת ועדת מכסות באמצעות המועצה, אם לנטיעת מטעי פירות חדשים ואם לתחלופה של מטעי פירות שנעקרו כולם או מקצתם, לרבות מילויים בתוך מטע פירות קיים.

2. נטיעה על פי מכסת נטיעה אישית

(א) לא יזרע, לא ישריש, לא ישתול, לא ירכיב ולא יטע מגדל מטעי פירות או חומר ריבוי אלא על פי מכסת נטיעה אישית ובהיקף שלא יעלה על המכסה האישית.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על נטיעת מטעי פירות על ידי אדם ליד בית מגוריו לאספקה עצמית או לצרכי נוי ובלבד שנטיעה כאמור לא תגדיל את מטעי הפירות שברשותו מעל לחמישה עצים ממין אחד של פירות או מעל לעשרים עצים מכל המינים ביחד.

3. בקשה למכסת נטיעה אישית

(א) המבקש לנטוע מטעי פירות יגיש בקשה למועצה ב5- עתקים לשם קבלת מכסת נטיעה אישית בטופס שקבעה המועצה; שני עתקים מטופס הבקשה יועברו על ידי המועצה למשרד החקלאות האזורי.

(ב) על המבקש למלא את כל הפרטים בטופס ולצרף מסמכים כנדרש בו.

(ג) היתה הבקשה של מגדל לנטיעת מטעי פירות לתחלופה של מטעי פירות שנעקרו, תאשר לו ועדת המכסות בהליך מזורז מכסת נטיעה אישית למין הפירות או למיני הפירות שאותם עקר, ככל ששר החקלאות לא קבע הקפאה כללית של נטיעת מין הפירות או מיני הפירות שנעקרו כאמור.

(ד) קבע שר החקלאות בשנה מסויימת הקפאה כללית של נטיעת מין הפירות או מיני הפירות שאותם עקר המגדל, תאשר לו ועדת המכסות, בהסכמתו, מכסת נטיעה אישית של מין פירות אחר או של מיני פירות אחרים.

(ה) לא הסכים מגדל לקבלת מכסת נטיעה אישית של מין פירות אחר או של מיני פירות אחרים, כאמור, תישמר לו זכות עדיפות למכסת נטיעה אישית של מין הפירות או של מיני הפירות שאותם עקר לשנה שבה תחול הפשרת ההקפאה של נטיעת מטעי פירות אלה, ובלבד שזכות זו תישמר לתקופה של חמש שנים מיום ההפשרה כאמור.

(ו) בבוא שר החקלאות להפעיל את סמכותו לפי סעיף 25(א) לחוק בדבר הקטנת שטחי המטעים, יתחשב בהקטנת מכסת הנטיעה האישית שניתנה למגדל לנטיעת תחלופה של מטעי פירות שאותם עקר.

4. איסור העברה

(א) מכסת נטיעה אישית אינה ניתנת להעברה, אלא לפי אישור בכתב מאת המועצה ולפי תנאי האישור;

(ב) מכר מגדל את מטעי הפירות שלו, תאשר ועדת מכסות העברה של מכסת הנטיעה האישית שלו לקונה.

פרסום

5. תוקף מכסת נטיעה אישית

(א) תוקף של מכסת נטיעה אישית לפי כללים אלה יהיה ל12- חדשים מיום המצאת ההודעה לפי סעיף22(ב) לחוק.

(ב) לא ניצל מגדל, מסיבות סבירות, את מכסת הנטיעה האישית שלו תוך 12 חדשים מיום המצאת ההודעה על המכסה, תאריך ועדת המכסות את תוקף המכסה ל12- חדשים נוספים.

6. שמירת דינים אחרים

כללים אלה אינם באים לגרוע מכוחו של כל דין אחר.

7. תחילה

תחילתם של כללים אלה ביום החמישה עשר לאחר פרסומם.

 

Print Friendly, PDF & Email

תודה שאתם מבקרים בפורטל החקלאות המוביל אגרונט. אגרונט הוא פורטל חקלאות מקצועי וותיק שעוסק במגוון תחומי חקלאות של ירקות פירות וגידולי שדה גד"ש. בפורטל החקלאות חדשות לחקלאות, מאמרי חקלאות מובילים, זני ירקות ופירות חדשים, פורום חקלאות מקצועי עם מומחים לשאלות ותשובות שיענו על שאלות בתחום החקלאות. בנוסף מכרזים לחקלאות, לוח הודעות לחקלאות, חיפוש חברות לתחום החקלאות, חידושים של חברות חקלאיות, מחירי ירקות ופירות, הדרכה לגידולים חקלאיים, רשימת משווקים ועוד.

כתבות נוספות

תקנות לייבוא זרעים לישראל
התקנות לקניית זרעים לחקלאות בישראל
חוק הזרעים, התשט"ז 1956
עסקים בתחום החקלאות הנכללים תחת ההגדרה כ"חיוניים "
נוהל "הסדרת הפרות במגזר החקלאי".
תו ירוק למשתלות.
תקנות לייבוא זרעים לישראל
התקנות לקניית זרעים לחקלאות בישראל
חוק הזרעים, התשט"ז 1956
עסקים בתחום החקלאות הנכללים תחת ההגדרה כ"חיוניים "
תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

בחירת תחום עניין

כדי להיות תמיד מעודכנים