כללי מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (הסדר לשיווק ולהובלה של פירות), תשל"ה-1975

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 11, 26, 27, 29 ו30- לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), תשל"ג1973- (להלן – החוק), ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת, קובעת מועצת הפירות (להלן – המועצה), כללים אלה:

1. הגדרות (תיקון: תש"ם, תשמ"ח)

בכללים אלה:

פרסום

"פירות" – כל מיני פירות המפורטים בתוספת לחוק;

"שיווק" – סחר של פירות בסיטונות והעברה לאחר בכל דרך מדרכי העברה של בעלות או של החזקה בהם;

"משווק מורשה" – אדם שהמועצה הרשתה אותו לשמש כמשווק מורשה על פי כללים שלפי החוק;

"תעשיין" – אדם שעסקו או חלק מעסקו הוא ייצור מוצרי פירות;

"מגדל" – אדם העוסק בייצור פירות או אגודה שיתופית שחברים בה עוסקים בייצור פירות; הוחכרו מטעי פירות – החוכר;

"מוביל" – אדם העוסק בהובלת פירות בתמורה או ללא תמורה;

"קמעונאי" – אדם שעסקו או חלק מעסקו הוא מכירת פירות לצרכן;

"בית קירור" – מקום המשמש להחסנת פירות לשם איסומם בקור;

"תעודת משלוח" – תעודה בטופס שסיפקה המועצה לענין כללים אלה;

"מספר מגדל" – מספר זיהוי לכל מגדל שהמועצה קבעה;

"כרטיס מגדל" – כרטיס העשוי חומר פלסטי שהנפיקה המועצה לכל מגדל תמורת תשלום דמי עלותו ושבאמצעותו יוטבעו בתעודות המשלוח הפרטים המפורטים בתוספת.

2. הסדרת השיווק (תיקון: תשל"ה, תש"ם)

(א) מגדל וקונה יבולי פירות על העץ חייב לשווק את הפירות שלו, למעט פירות על העץ, למשווק מורשה או למועצה בלבד.

(ב) סעיף קטן (א) לא יחול על כמות סבירה של פירות לצריכה עצמית של המגדל.

(ג) מגדל חייב להודיע למועצה – כפי שתדרוש המועצה מפעם לפעם על פי החלטת הועד הפועל אם הוא סבור כי זה דרוש לתכנון השיווק של מין הפירות בעונה – בטפסים שסיפקה המועצה, את כמויות הפירות לפי מינים וזנים שלפי תחזיתו הוא עשוי לאסוף וכן להודיע למועצה לפי החלטת הועד הפועל ולא יאוחר משבעה ימים לאחר אסיף הפירות, את כמויות הפירות לפי מינים וזנים שאסף.

(ד) היו הפירות בשיווק המועצה בלבד, לפי כללים שלפי החוק, על המגדל לנהוג בפירות אלה לפי הוראות המועצה.

(ה) מגדל שמכר פירות על העץ, חייב להודיע על כך למועצה בדואר רשום לא יאוחר משבעה ימים מתאריך המכירה, ובהודעה זו עליו לכלול את שם הקונה, מענו, מספר תעודת הזהות שלו, מיני הפירות ושטח המטע אם המכירה נעשתה לפי יחידת שטח, או הכמות של פירות בטונות אם המכירה נעשתה לפי יחידת משקל.

3. דרכי הפיקוח על ההובלה (תיקון: תש"ם, תשמ"ח)

(א) לא יוביל אדם פירות ולא יעבירם ממקום למקום ולא ישווק אדם פירות, אלא אם יש בידו תעודת משלוח המתייחסת לאותם פירות שהפרטים לגביהם מולאו בהתאם להוראות כללים אלה, והוטבעו בה, במקום המיועד לכך, שמו, שם משפחתו, הישוב ומספר המגדל באמצעות כרטיס המגדל שהנפיקה לו המועצה והנמצא ברשותו הבלעדית של המגדל או ששמו, שם משפחתו, הישוב ומספר המגדל שלו הוטבעו בה בדפוס על ידי המועצה לפי בקשת המגדל.

(ב) כל משלוח של פירות שנקנו ממשווק מורשה, ילווה בחשבון מכירה של המשווק המורשה, ודינו של חשבון המכירה לגבי אותו משלוח יהיה כדין תעודת משלוח.

4. תעודות משלוח ויעדן

תעודות המשלוח יהיו לפי היעדים השונים של המשלוח וממוספרות במספר סידורי; כל תעודת משלוח תהיה מקור ו4- העתקים.

5. מתן פנקסי תעודות משלוח

(א) המועצה תיתן למשווק מורשה פנקסים של תעודות משלוח בהתאם להיקף שיווק הפירות שלו בעונה הקודמת ולדו"ח שלו למועצה על השימוש בתעודות המשלוח שקיבל, ותחייב את המשווק המורשה בתמורת העלות של תעודות המשלוח שקיבל כאמור.

(ב) משווק מורשה יתן למגדלים תעודות משלוח לפי הצורך; היה שיווק הפירות בידי המועצה, תתן המועצה תעודות משלוח למגדלים ותחייבם בתמורת העלות של תעודות המשלוח שקיבלו כאמור.

6. מילוי תעודות משלוח (תיקון: תש"ם)

(א) מגדל ימלא באופן ברור ונכון את כל הפרטים בתעודת משלוח על כל העתקיה לגבי כל משלוח של פירות לפי יעדו וידאג להטבעת שמו, שם משפחתו, הישוב ומספר המגדל שלו בתעודת המשלוח במכונת הטבעה באמצעות כרטיס המגדל שבידיו; בזמן מסירת הפירות למוביל יחתום המגדל ויחתים את המוביל על כל העתקים של תעודת המשלוח.

(ב) מגדל, מוביל או משווק מורשה לא יוסיף ולא ישנה שום פרט בתעודות המשלוח ולא ישתמש בתעודת משלוח אלא למשלוח אחד אשר לו הוצאה התעודה.

(ג) נתגלה צורך לתקן פרט בתעודת המשלוח, תבוטל התעודה על ידי כתיבת המלה "מבוטל" באותיות גדולות על המקור ועל כל ההעתקים, והמגדל ימלא תעודת משלוח חדשה; אם כבר נתלשה התעודה בשעת גילוי הצורך בתיקונה תוצמד התעודה המבוטלת לפנקס תעודות המשלוח במקומה, בהתאם למספרה הסידורי.

7. שמירת תעודות משלוח

המחזיק בתעודת משלוח או בפנקס תעודות משלוח לא יעלימם ולא ישחיתם, ולא יעשה בהם שימוש בניגוד לכללים אלה.

8. מסירת תעודות משלוח למוביל

מגדל ימסור למוביל את המקור ושלושה העתקים של תעודת המשלוח ביחד עם הפירות שאליהם היא מתייחסת.

9. הצגת תעודת משלוח

מוביל ישא עמו בשעת הובלת פירות את תעודת המשלוח המתייחסת לפירות שאותם הוא מוביל והוא יציג אותה בפני מפקח או נציג מוסמך של המועצה, לפי הדרישה.

10. מסירת תעודת משלוח למקבל הפירות

(א) בשווקים סגורים ימסור המוביל העתק מתעודת המשלוח למפקח של המועצה או למי שהיא הסמיכה.

(ב) מוביל ימסור את המקור וההעתקים של תעודת המשלוח שבידו ביחד עם הפירות שאליהם היא מתייחסת, למשווק המורשה, לתעשיין, ליצואן או לבעל בית הקירור (להלן – מקבל הפירות), הנקוב בתעודת המשלוח.

(ג) מקבל הפירות יחתום במקום המיועד לכך על כל ההעתקים של תעודת המשלוח, יחזיר העתק למגדל והעתק למועצה וישמור ברשותו את המקור.

11. פירות שלא לפי תעודת משלוח

לא יקבל אדם משלוח של פירות ולא יחזיקם אלא אם נמסרה לו תעודת משלוח עליהם בהתאם להוראות כללים אלה; הובאו לאדם פירות ללא תעודת משלוח או משלוח של פירות שאינו מתאים לפרטים הרשומים בתעודת המשלוח, ידווח על כך מיד למועצה וינהג בפירות אלה לפי הוראות המועצה.

12. ניהול יומן

(א) מקבל פירות ירשום ביומן כפי שהורתה המועצה, מיד עם קבלת משלוח של פירות, פרטים הנוגעים למשלוח בציון מספר תעודת המשלוח.

(ב) היומן ינוהל במקור והעתק; המקור יימסר למועצה לפי דרישתה ביחד עם העתקי תעודות משלוח שמספריהם נרשמו בו.

(ג) מקבל הפירות ישמור העתק של היומן ותעודות המשלוח שבידיו במשך שנה מיום קבלת פירות ויציגם בפני נציג מוסמך של המועצה לפי דרישתו.

13. החזרת תעודות משלוח למועצה

(א) מגדל חייב להחזיר למשווק המורשה את תעודות המשלוח שנותרו בידיו, מיד עם סיום שיווק הפירות שלו.

(ב) המשווק המורשה יחזיר למועצה עד 31 במרס את כל פנקסי תעודות המשלוח שקיבל, לרבות פנקסי תעודות משלוח שהתעודות נתלשו מהם לפי הוראות כללים אלה, וכן את תעודות המשלוח הבודדות; המועצה רשאית להאריך את המועד להחזרתם בשלושים יום נוספים.

14. הוצאת פירות מבית קירור

לא יוציא אדם פירות מבית קירור אלא אם צורפה אליהם תעודת משלוח בטופס שקבעה המועצה.

15. הגשת דו"ח יומי

מקבל פירות יגיש למועצה מדי יום ביומו או בתום כל תקופה אחרת שהורתה המועצה דו"ח על כמויות הפירות שנתקבלו אצלו או במקומות ההחסנה שלו.

16. הגשת דו"ח חודשי

עד החמישי בכל חודש יגיש מקבל פירות דו"ח מרוכז בטופס שקבעה המועצה, שבו יפורטו כל כמויות הפירות שנתקבלו אצלו או במקומות ההחסנה שלו בחודש שקדם.

17. מתן ערובה (תיקון: תש"ם, תשמ"א, תשמ"ג, תשמ"ה, תשמ"ח, תש"ן, תשנ"א)

(א) אדם שקיבל תעודות משלוח מהמועצה יפקיד אצלה ערובה בסכום שלוש מאות וחמישים שקלים חדשים לכל תעודה.

(ב) לא החזיר אדם למועצה תעודת משלוח שקיבל ממנה במועד הקבוע לפי כללים אלה, רשאית המועצה לחלט את הערובה לגבי התעודות שלא הוחזרו לפי דרישתה.

18. שמירת דינים אחרים

כללים אלה אינם באים לגרוע מכוחו של כל דין אחר.

תוספת (תיקון: תשמ"ח)

(סעיף 1)

 

כרטיס מגדל

 

1. דוגמת כרטיס מגדל

 

צד א'

 

מועצת הפירות (ייצור ושיווק)

החשמונאים 119, תל-אביב – טלפון 258492

 

כרטיס מגדל

 

כרטיס זה הינו אישי ואינו ניתן להעברה לאחר

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

פלוני אלמוני

תל-אביב תאריך ההוצאה

א ב ג ד ה ו ז ח ט י

 

צד ב'

 

מועצת הפירות (ייצור ושיווק)

 

אסור להוביל פירות ללא תעודת-משלוח שבה הוטבע שם המגדל,

מקום מגוריו ומספרו הסידורי במועצה באמצעות כרטיס המגדל.

תעודת-משלוח ללא הטבעת פרטי המגדל אינה בתוקף.

 

על המגדל להקפיד על הטבעת כרטיס מגדל על גבי תעודת המשלוח.

 

כרטיס המגדל הוא לשימוש הבלעדי של בעל הכרטיס והעברתו לידי אחר

אסורה בהחלט

במקרה של אובדן הכרטיס יש להודיע על כך מיד למשטרת ישראל

ולמועצת הפירות שאליה יש לפנות לקבלת כרטיס חדש.

 

 אנא – שמור על הכרטיס !

 

 

2. מתחת למלים "כרטיס זה הינו אישי ואינו ניתן להעברה" תציין המועצה:

(1) בשורת הספרות העליונה, בספרות, נתונים ופרטים לגבי המגדל כמפורט להלן –

(א) מגדל פרטי – מספר תעודת הזהות שלו בתוספת הספרה "2".

(ב) חברה – מספר עוסק מורשה שלה בתוספת הספרה "4".

פרסום

(ג) קיבוץ ומושב – מספר עוסק מורשה שלהם בתוספת הספרה "5".

(ד) מוסד חקלאי – ייקבע מספר בתוספת הספרה "8".

(ה) בכל מקרה אחר – ייקבע מספר בתוספת הספרה "7".

סך כל הספרות המופיעות בשורה זו יהיה עשר.

(2) אחרי מספר המגדל יבוא שם המגדל.

(3) אחרי השם יבוא מענו של המגדל.

(4) אחרי המען תציין המועצה בקודים המפורטים להלן את סוגי הפירות שאותו מגדל רשאי להוביל:

א אבוקדו

ב בננה

ד דובדבן וגודגדן

ה אפרסק

ו שונים *

ז זית

ח חבוש

ט אקטינידיה (קיווי)

י שזיף יפני

כ פקאן

ל ליצ'י

מ מנגו

ם מקדמיה

נ נקטרינה

ן אנונה

ס אגס

ע ענבים

פ פפיה

ף פיג'ויה

צ סברס

ק קרמבולה

ש שקד

ר רמון

ת תפוח

T תמר לח

D תמר יבש

F תאנה

P שזיף אירופי

S שגיב

A אננס

K אפרסמון

L שסק

M משמש

 

* כל מיני הפירות שאינם מפורטים לעיל.

______________________________

1 ק"ת תשל"ה, 842, 2077; תשל"ח, 90; תש"ם, 1146, 1602; תשמ"א, 711; תשמ"ג, 676; תשמ"ה, 419; תשמ"ז, 1191; תשמ"ח, 680; תש"ן, 349; תשנ"א, 270.

Print Friendly, PDF & Email

תודה שאתם מבקרים בפורטל החקלאות המוביל אגרונט. אגרונט הוא פורטל חקלאות מקצועי וותיק שעוסק במגוון תחומי חקלאות של ירקות פירות וגידולי שדה גד"ש. בפורטל החקלאות חדשות לחקלאות, מאמרי חקלאות מובילים, זני ירקות ופירות חדשים, פורום חקלאות מקצועי עם מומחים לשאלות ותשובות שיענו על שאלות בתחום החקלאות. בנוסף מכרזים לחקלאות, לוח הודעות לחקלאות, חיפוש חברות לתחום החקלאות, חידושים של חברות חקלאיות, מחירי ירקות ופירות, הדרכה לגידולים חקלאיים, רשימת משווקים ועוד.

כתבות נוספות

תקנות לייבוא זרעים לישראל
התקנות לקניית זרעים לחקלאות בישראל
חוק הזרעים, התשט"ז 1956
עסקים בתחום החקלאות הנכללים תחת ההגדרה כ"חיוניים "
נוהל "הסדרת הפרות במגזר החקלאי".
תו ירוק למשתלות.
תקנות לייבוא זרעים לישראל
התקנות לקניית זרעים לחקלאות בישראל
חוק הזרעים, התשט"ז 1956
עסקים בתחום החקלאות הנכללים תחת ההגדרה כ"חיוניים "
תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

בחירת תחום עניין

כדי להיות תמיד מעודכנים