כללי מועצת הזיתים (ייצור ושיווק) (היטלים), תש"ם-1980

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 2, 36, 37, 38 ו39- לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), תשל"ג1973- (להלן – החוק), ובהתאם לצו מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (הקמת מועצת הזיתים), תשל"ו1976-, קובעת מועצת הזיתים (להלן –המועצה), כללים אלה:

1. הגדרות

בכללים אלה –

פרסום

"זיתים" – זיתים מזנים סוריים;

"שמן" – שמן מזיתים;

"שיווק" – סחר של זיתים ושמן בסיטונות, לרבות העברתם לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה של בעלות או של החזקה;

"מגדל" – אדם העוסק בייצור זיתים או אגודה שיתופית שחברים בה עוסקים בייצור זיתים; הוחכרו מטעי זיתים – החוכר; נמכרו יבולי זיתים על העץ – קונה היבולים;

"משווק מורשה" – אדם שהמועצה הרשתה אותו לשמש כמשווק מורשה על פי כללים שלפי החוק;

"תעשיין" – אדם שעסקו או חלק מעסקו הוא ייצור מוצרי זיתים ושמן, לרבות בעל בית-בד לייצור שמן;

"יצואן" – אדם שעסקו או חלק מעסקו הוא ייצוא זיתים ושמן או מי שפועל מכוחו.

2. היטל על זיתים ושמן

מוטל בזה היטל על זיתים ושמן שנמסרו לשיווק לאוכלוסיה בארץ, לתעשיה או ליצוא ועל זיתים ושמן שנמסרו למועצה.

3. שיעורי היטל (תיקון: תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ח, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"ד)

(א) ההיטל על כל טונה זיתים לכבישה הוא 30 שקלים חדשים.

(ב) ההיטל על כל טונה זיתים לשמן הוא 20 שקלים חדשים.

4. חובת תשלום היטל

מגדל, משווק, תעשיין או יצואן, ישלמו למועצה ישירות או באמצעות משווק מורשה, את ההיטל שקבעה המועצה.

5. ניכוי מהתמורה למגדל

משווק מורשה, תעשיין ויצואן ינכו את סכומי ההיטל מהתמורה שעליהם לשלם למגדל בעד הזיתים שקיבלו ממנו, לפי השיעורים הנקובים 
בסעיף 3.

6. ניהול יומן

משווק מורשה, תעשיין ויצואן ינהלו רישום יומי של שיווק זיתים ושמן ביומן שקבעה לכך המועצה, יסכמו מדי יום ביומו את הפדיון משיווק הזיתים ושמן באותו יום וימציאו העתק מדף היומן למועצה לפי דרישתה.

פרסום

7. העברת סכומי ההיטל למועצה

משווק מורשה, תעשיין ויצואן יעבירו למועצה בשבוע הראשון של כל חודש את סכומי ההיטלים שגבו בחודש הקודם בצירוף דין וחשבון לפי טפסים שהמועצה קבעה לכך.

8. איסור פיגור בהעברת סכומי ההיטל

משווק מורשה, תעשיין או יבואן לא יפגר בהעברת סכומי ההיטל למועצה בהתאם לסעיף 7.

9. אי מתן הטבות

(א) מגדל, משווק מורשה, תעשיין או יצואן שלא שילם את ההיטל או שפיגר בהעברת כספי ההיטלים בשיעור ובמועד שנקבעו בכללים אלה, רשאית המועצה להוציאו מכלל מקבלי התמיכות הכספיות או שלא לקנות ממנו עודפי זיתים ושמן או שלא להבטיח לו מחירי מינימום לזיתים ושמן.

(ב) אין באמור בסעיף קטן (א) כדי למנוע מהמועצה לגבות סכומי היטל המגיעים לה לפי כללים אלה.

10. תשלום ההיטל מאת תעשיין

תעשיין ישלם למועצה היטל בגין שמן שעובד במפעלו באמצעות משווק מורשה או יצואן וכללים 5 עד 9 יחולו בשינויים המחייבים.

Print Friendly, PDF & Email

תודה שאתם מבקרים בפורטל החקלאות המוביל אגרונט. אגרונט הוא פורטל חקלאות מקצועי וותיק שעוסק במגוון תחומי חקלאות של ירקות פירות וגידולי שדה גד"ש. בפורטל החקלאות חדשות לחקלאות, מאמרי חקלאות מובילים, זני ירקות ופירות חדשים, פורום חקלאות מקצועי עם מומחים לשאלות ותשובות שיענו על שאלות בתחום החקלאות. בנוסף מכרזים לחקלאות, לוח הודעות לחקלאות, חיפוש חברות לתחום החקלאות, חידושים של חברות חקלאיות, מחירי ירקות ופירות, הדרכה לגידולים חקלאיים, רשימת משווקים ועוד.

כתבות נוספות

תקנות לייבוא זרעים לישראל
התקנות לקניית זרעים לחקלאות בישראל
חוק הזרעים, התשט"ז 1956
עסקים בתחום החקלאות הנכללים תחת ההגדרה כ"חיוניים "
נוהל "הסדרת הפרות במגזר החקלאי".
תו ירוק למשתלות.
תקנות לייבוא זרעים לישראל
התקנות לקניית זרעים לחקלאות בישראל
חוק הזרעים, התשט"ז 1956
עסקים בתחום החקלאות הנכללים תחת ההגדרה כ"חיוניים "
תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

בחירת תחום עניין

כדי להיות תמיד מעודכנים