כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (שיווק ירקות, אריזתם וסימונם), תש"ל-

בתוקף סמכותה לפי סעיף 29 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי"ט1959-, התקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (להלן – המועצה) כללים אלה:

1. הגדרות

בכללים אלה, "העברה" – העברה לאחר, בכל דרך מדרכי ההעברה של הבעלות או של החזקה.

פרסום

2. העברת ירקות והובלתם

(א) לא יעביר מגדל ירקות למשווק ולא יקבלם משווק ממגדל, לא יחזיק משווק ירקות, לא יעביר משווק ירקות למשווק אחר ולא יוביל אדם ירקות, אלא אם הם, בכל שכבות המיכל –

(1) בצבע אחיד, באיכות אחידה ובמידת-הבשלה אחידה;

(2) חפשים מעלים, מענפים, משרשים ומירק מיוחד;

(3) נקיים מעפר ומגופים זרים;

(4) טריים ללא פגמים וללא סימני-מחלה.

(ב) בנוסף לאמור בסעיף-קטן (א), לגבי הירקות המפורטים בתוספת יחולו גם הוראות אלה:

(1) הירקות הם מאותו מין, זן וסוג;

(2) הירקות מתאימים לתיאור שבתוספת.

3. אריזה וסימון

לא יעביר מגדל ירקות למשווק ולא יקבלם משווק ממגדל, לא יחזיק משווק ירקות, לא יעביר משווק ירקות למשווק אחר ולא יוביל אדם ירקות אלא אם נתקיימו בהם תנאים אלה:

(1) נארזו במיכלים נקיים ושלמים;

(2) הוצמדה למיכל תווית, בה צויינו באותיות ברורות הניתנות לקריאה בקלות פרטים אלה:

(א) שמו ומענו של המגדל ושל המשווק, או סימני המסחר הרשומים שלהם;

(ב) בנוסף לאמור בסעיף-קטן (א), לגבי ירקות המפורטים בתוספת יצויינו גם הזן והסוג שלהם.

4. תווית

(א) התווית תהיה בגודל, בצבע ובשפה כמפורט להלן:

(1) גודל התווית יהיה לא פחות מ60-X35 מ"מ;

(2) הפרטים בתווית יהיו בעברית, אולם מותר להוסיף תרגום לועזי מלא של הנוסח העברי;

(3) הפרטים בתווית יהיו נכונים ולא מטעים.

(ב) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) לגבי ירקות המפורטים בתוספת יחולו גם הוראות אלה: צבא התווית לסוג א יהיה ירקרק, לסוג ב – אדום ולסוג ג – כחול.

5. העברת ירקות מסוגים ב וג

(א) לא יעביר מגדל ירקות מהמפורטים בתוספת מסוגים ב ו- ג למשווק ולא יקבלם משווק ממגדל, לא יחזיק משווק ירקות כאמור, לא יעביר משווק ירקות כאמור למשווק אחר ולא יוביל אדם ירקות מהסוגים האמורים, אלא לפי היתר מאת המועצה בהתאם לתנאיו.

(ב) היתר לפי סעיף זה יהיה בכתב.

פרסום

5א. תחנות מיון ואריזה (תיקון: תשמ"ט)

(א) האמור בסעיפים 2 עד 5 לא יחול לגבי ירקות, שהובלו מאתר גידולם אל תחנות אשר המועצה התירה, בהיתר כללי או מיוחד, להעביר אליהן ירקות למטרות מיון או אריזה – הכל בהתאם לתנאי ההיתר.

(ב) היתר לפי סעיף זה יהיה בכתב.

6. מתן היתר וביטולו

מתן היתר לפי כללים אלה או סירוב לתיתו, קביעת תנאי נתינתו, התלייתו וביטולו מסורים לשיקול-דעתה של המועצה.

7. ביטול

כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (שיווק ירקות אריזתם וסימונם), תשכ"א1961- – בטלים.

8. תחילה

תחילתם של כללים אלה היא בתום שלושים יום לאחר פרסומם ברשומות.

ת ו ס פ ת2 (תיקון: תשמ"א, תשמ"ט, תשנ"א)

 

Print Friendly, PDF & Email

תודה שאתם מבקרים בפורטל החקלאות המוביל אגרונט. אגרונט הוא פורטל חקלאות מקצועי וותיק שעוסק במגוון תחומי חקלאות של ירקות פירות וגידולי שדה גד"ש. בפורטל החקלאות חדשות לחקלאות, מאמרי חקלאות מובילים, זני ירקות ופירות חדשים, פורום חקלאות מקצועי עם מומחים לשאלות ותשובות שיענו על שאלות בתחום החקלאות. בנוסף מכרזים לחקלאות, לוח הודעות לחקלאות, חיפוש חברות לתחום החקלאות, חידושים של חברות חקלאיות, מחירי ירקות ופירות, הדרכה לגידולים חקלאיים, רשימת משווקים ועוד.

כתבות נוספות

תקנות לייבוא זרעים לישראל
התקנות לקניית זרעים לחקלאות בישראל
חוק הזרעים, התשט"ז 1956
עסקים בתחום החקלאות הנכללים תחת ההגדרה כ"חיוניים "
נוהל "הסדרת הפרות במגזר החקלאי".
תו ירוק למשתלות.
תקנות לייבוא זרעים לישראל
התקנות לקניית זרעים לחקלאות בישראל
חוק הזרעים, התשט"ז 1956
עסקים בתחום החקלאות הנכללים תחת ההגדרה כ"חיוניים "
תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

בחירת תחום עניין

כדי להיות תמיד מעודכנים