דף הבית / תקינה בחקלאות / חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי”ט-1959

חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי”ט-1959

פרק ראשון: פרשנות

1. הגדרות

בחוק זה –

פרסום

“ירקות” – גידולים חקלאיים המפורטים בתוספת;

“מגדל” – המגדל ירקות לשם שיווק או לשם עיבוד תעשייתי;

“משווק” – העוסק בשיווק ירקות;

“השרים” – שר החקלאות ושר המסחר והתעשיה.

פרק שני: המועצה, תפקידיה וסמכויותיה

2. הקמת מועצה

תוקם מועצה לייצור ולשיווק של ירקות (להלן – המועצה).

3. תפקידי המועצה

אלה תפקידי המועצה:

(1) לתכנן גידול ירקות;

(2) להסדיר שיווק ירקות והספקתם;

(3) לרכז יצוא ירקות ולהסדירו;

(4) לעודד ולסייע –

(א) פיתוח ענף הירקות, השבחת שיטות העיבוד, העלאת פריון העבודה ורמת היבולים;

(ב) הגברת הצריכה של הירקות;

(ג) עיבוד ירקות לשימורים וצריכתם;

(ד) שיווק ירקות בארץ ויצואם;

(ה) הקמת שווקים, בתי אריזה, מחסני איסום ובתי קירור – לירקות.

4. המועצה תאגיד

המועצה היא תאגיד, כשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית.

5. הרכב המועצה

(א) השרים יקבעו את מספר חברי המועצה שלא יפחת מארבעים, ובהם נציגי הממשלה, נציגי ההסתדרות הציונית העולמית – הסוכנות היהודית לא”י (להלן – הסוכנות) ונציגי הציבור.

(ב) נציגי הציבור יהיו: נציגי המגדלים, נציגי המשווקים, נציגי המסחר הקמעוני ונציגי הצרכנים.

6. נציגי הסוכנות

נציגי הסוכנות יהיו שניים והם יתמנו על ידי השרים לפי המלצת הסוכנות.

7. נציגי הממשלה

(א) מספר נציגי הממשלה לא יעלה על חמישית המספר הכולל של חברי המועצה.

(ב) אופן מינויים של נציגי הממשלה ייקבע על ידי השרים בתקנות; שר החקלאות ימנה מביניהם יושב-ראש המועצה ושר המסחר והתעשיה ימנה מביניהם את סגן יושב-ראש המועצה.

8. נציגי המגדלים והמשווקים

(א) השרים יפנו אל ארגונים, שלדעת השרים הם ארגונים יציגים של מגדלים, ואל גופים מסחריים, שלדעת השרים הם גופים יציגים של משווקים, ויבקשום להגיש רשימת מועמדים למועצה; השרים רשאים לראות כארגון יציג או כגוף יציג חבר ארגונים או גופים מסחריים כאמור שהסכימו להגיש רשימת מועמדים משותפת, אם לדעת השרים יש לראות בחבר זה, לפי משקלו, ארגון יציג או גוף יציג, הכל לפי הענין.

(ב) מתוך הרשימות שיוגשו על ידי ארגוני מגדלים ימנו השרים מספר אנשים שיהווה יחד עם נציגי הסוכנות לא פחות ממחצית מספר חברי המועצה, ומתוך הרשימות שיוגשו על ידי גופים מסחריים כחמישית מספר חברי המועצה.

(ג) השרים יקבעו את מספר הנציגים שיתמנו מתוך כל רשימה שהוגשה כאמור, בהתחשב, ככל האפשר, במשקל שיש, לדעת השרים, לציבור המגדלים, המיוצג על ידי הארגון, או לגוף המסחרי, בייצור ירקות או בשיווקם, הכל לפי הענין.

9. נציגי הקמעונאים

נציגי המסחר הקמעונאי יהיו שניים והם יתמנו על ידי השרים מתוך רשימות שיוגשו להם, לפי דרישתם, על ידי ארגונים המייצגים לדעת השרים את המסחר הקמעוני בירקות.

10. נציגי הצרכנים

נציגי הצרכנים יהיו שניים והם יתמנו על ידי השרים מתוך רשימה שתוגש להם, לפי דרישתם, על ידי מרכז השלטון המקומי או כל ארגון אחר שיבוא במקומו.

11. אי-הגשת רשימת המועמדים

לא הגיש אחד הארגונים או הגופים האמורים בסעיפים 10-8 רשימת מועמדים במועד שקבעו השרים, רשאים השרים למנות כנציגי הציבור הקשור לו אנשים המייצגים, לדעת השרים, אותו הציבור.

12. מי לא יהיה חבר מועצה (תיקון: תשכ”ב)

לא יתמנה ולא יכהן כחבר המועצה מי שמועסק על ידיה כעובד בשכר.

הוראה זו לא תחול על מנהל כללי שנתמנה וזכאי לשכר לפי הוראות סעיף 18א.

13. תקופת כהונה של נציג ציבור

(א) תקופת כהונתם של נציגי הציבור היא שנתיים, אולם הם יוסיפו לכהן עד שיתמנו נציגי הציבור לתקופת הכהונה החדשה.

(ב) נציג הציבור יכול להתמנות שנית בדרך הקבועה בסעיפים 10-8.

14. העברת נציג ציבור מכהונתו

השרים רשאים להעביר מכהונתו נציג ציבור בנסיבות אלה:

(1) נתמנה מתוך רשימה שהוגשה כאמור בסעיפים 10-8 והארגון או הגוף שהגיש את הרשימה המליץ לפני השרים על העברתו מכהונתו;

(2) נעדר, ללא סיבה מספקת, מחמש ישיבות רצופות של המועצה והמועצה המליצה לפני השרים על העברתו מכהונתו;

(3) פשט את הרגל או נתמנה עליו כונס נכסים מטעם בית המשפט;

(4) הורשע בדין על עבירה שיש עמה קלון.

15. ממלא מקום נציג הציבור

(א) נציג הציבור שנפטר או התפטר או הופסקה כהונתו לפי הסעיפים 12 או 14, ימנו השרים אחר במקומו אשר יכהן עד תום תקופת הכהונה של החבר שבמקומו נתמנה.

(ב) נציג הציבור שנבצר ממנו באורח זמני למלא את תפקידיו, רשאים השרים למנות לו ממלא מקום, לפי המלצת המועצה, עד לשובו לתפקידו.

(ג) נציג הציבור, המתמנה לפי הסעיפים הקטנים (א) ו-(ב), יתמנה מתוך רשימת המועמדים שמתוכה נתמנה החבר שבמקומו הוא בא.

16. ישיבות המועצה ודיוניה

(א) מנין חוקי בישיבות המועצה הוא מחצית מספר חבריה כשביניהם אחד מנציגי הממשלה.

(ב) לא היה מנין חוקי מחמת היעדרו של נציג הממשלה, תידחה הישיבה לשבוע ימים, ואם המועד הנדחה חל ביום מנוחה כמשמעותו בפקודת ימי מנוחה, תש”ח1948-,

תקויים הישיבה הנדחית למחרתו; במועד הנדחה תהווה מחצית חברי המועצה מנין חוקי אף בהיעדר נציג הממשלה, ובלבד שכל החלטה שנתקבלה בישיבה נדחית כאמור לא יהיה לה תוקף אלא אם אושרה על ידי השרים.

(ג) בראש ישיבות המועצה ישב היושב-ראש או סגנו, ובהיעדרם יבחרו הנוכחים את יושב-ראש הישיבה מבין נציגי הממשלה. בישיבה נדחית לפי סעיף קטן (ב) יבחרו הנוכחים את יושב-ראש הישיבה מביניהם.

(ד) החלטות המועצה מתקבלות ברוב דעות המצביעים, ובמקרה של דעות שקולות תהיה ליושב-ראש הישיבה דעה מכרעת.

(ה) היושב-ראש בישיבת המועצה רשאי לקבוע, כי החלטה מהחלטותיה באותה ישיבה לא תקבל תוקף אלא אם תאושר בישיבה הבאה של המועצה; אולם אם תוך שבעה ימים לא נקראה ישיבה תקבל ההחלטה תוקף.

(ו) המועצה תקבע סדרי דיוניה במידה שלא נקבעו בחוק זה או בתקנות לפיו.

17. ועד פועל

(א) למועצה יהיה ועד פועל של ששה-עשר, מהם יתמנו רבע על ידי השרים מבין נציגי הממשלה, וביניהם יושב-ראש המועצה וסגנו שישמשו גם יושב-ראש וסגן יושב -ראש של הועד הפועל; יתר חברי הועד הפועל יתמנו על ידי המועצה מבין נציגי המגדלים והמשווקים, ובלבד שמספר נציגי המגדלים יהיה כפל מספר נציגי המשווקים שיתמנו כאמור.

(ב) הוראות סעיף 16 יחולו על הועד הפועל בתיאומים לפי הענין.

18. תפקידי הועד הפועל וסמכויותיו

(א) הועד הפועל יבצע את החלטות המועצה, ינהל את עניניה על פיהן ויהא מוסמך בענין זה להשתמש בכל הסמכויות של המועצה, פרט לאלה השמורות למועצה בלבד לפי סעיף 19.

(ב) הועד הפועל רשאי להטיל מפעם לפעם על אחד או אחדים מחבריו תפקידי ביצוע בכפוף להחלטותיו.

(ג) המועצה רשאית לשלם לחברי הועד הפועל דמי אבטלה בעד השתתפות בישיבות הועד הפועל בשיעור שתקבע המועצה באישור השרים. כן רשאית המועצה באישור השרים לשלם לחברי הועד הפועל גמול סביר בעד מילוי תפקידי ביצוע שיוטלו עליהם מזמן לזמן.

18א. מנהל כללי (תיקון: תשכ”ב)

הועד הפועל רשאי למנות מנהל כללי של המועצה ולקבוע את תפקידו ואת שכרו, ובלבד שלא יתמנה למשרה זו חבר המועצה או עובד המדינה אלא על פי החלטה ברוב של שלושה רבעים, ולגבי עובד המדינה יכלול הרוב כאמור גם שלושה רבעים של נציגי הציבור והוא לא יהיה זכאי לשכר מהמועצה.

19. סמכויות שמורות למועצה

ואלה הסמכויות השמורות למועצה בלבד:

(1) אישור תקציב המועצה;

(2) מינוי ועדת ביקורת;

(3) קביעת כללים;

(4) כל סמכות אחרת שהמועצה החליטה לשמור לעצמה בלבד.

20. ועדת ביקורת

המועצה, באישור השרים, תמנה שלא מבין חבריה, ועדת ביקורת שתפקח על ביצוע החלטות המועצה, תבצע תפקידי ביקורת אחרים שהמועצה תטיל עליה, ותמסור דין וחשבון והמלצות לפני המועצה או לפני הועד הפועל ביזמת עצמה או לפי דרישתם.

21. ועדה מייעצת לעניני איסום

ליד המועצה תפעל ועדה מייעצת לעניני איסום ובה שבעה חברים, מהם חמישה שיתמנו על ידי המועצה, מבין חבריה או שלא מביניהם, ושניים שיתמנו על ידי השרים כמייצגים, לדעת השרים, את ציבור בעלי מחסני איסום ובתי קירור לירקות בערים ובמושבות; הועדה תייעץ למועצה ותמליץ לפניה בעניני איסום ירקות והחסנתם בבתי קירור.

22. ועדה מייעצת לאספקת ירקות לתעשיה

ליד המועצה תפעל ועדה מייעצת לעניני אספקת ירקות לתעשיה ובה שבעה חברים, מהם חמישה שיתמנו על ידי המועצה, מבין חבריה או שלא מביניהם, ושניים שיתמנו על ידי השרים, כמייצגים, לדעת השרים, את ציבור התעשיינים של שימורי ירקות; הועדה תייעץ למועצה ותמליץ לפניה בעניני אספקת ירקות לעיבוד תעשייתי.

23. ועדות שונות

המועצה רשאית למנות, מבין חבריה או שלא מביניהם, ועדות שימליצו לפניה בענינים או בסוגי ענינים שתקבע המועצה.

24. קיום סמכויות

קיום המועצה, הועד הפועל, ועדה מועדות המועצה ותוקף החלטותיהם לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר או מחמת ליקוי במינויו.

פרק שלישי: הסדר הגידול, השיווק והיצוא

25. מכסות גידול ושיווק (תיקון: תשכ”ב)

המועצה רשאית לקבוע בכללים –

(1) מכסות כלליות לגידול ירקות ולשיווקם בעונות מסויימות לפי המין, הזן, האזור או לפי כל בחינה אחרת;

(2) עקרונות לקביעת מכסות גידול ושיווק אישיות כאמור בסעיף 26 במסגרת המכסות הכלליות, ובלבד שאם מכסות הגידול שנקבעו מפחיתות את השטח שנזרע כדין בשנה האחרונה שלפני קביעת המכסות, יהיה שיעור ההפחתה שווה ככל האפשר מבחינה יחסית לכל המגדלים שעליהם חלה ההפחתה;

(3) איסור, בעונות מסויימות, לגדל מין ירקות מזן פלוני, או לשווקם שלא בהיתר בכתב מאת המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר, ובלבד שהאיסור כאמור לא יחול אלא אם על זן אחר של אותו מין חלה אותה שעה מיכסה כללית לגידול או לשיווק לפי פיסקה (1).

26. מכסות גידול ושיווק אישיות (תיקון : תשכ”ב)

(א) המועצה תמנה מבין חבריה ועדת מכסות שתהא מוסמכת לקבוע מכסות אישיות לגידול ולשיווק או לסרב לקבען בכפוף להוראות סעיף 25(2).

(ב) קבעה המועצה מכסה כללית לגידול מין או זן פלוני של ירקות או לשיווקם בעונה מסויימת לפי סעיף 25(1), תפרסם 40 יום לפחות לפני העונה האמורה הודעות בשלושה עתונים יומיים לפחות, שכל הרוצה לגדל או לשווק ירקות מן המין או הזן האמור באותה עונה יגיש לועדת המכסות תוך 7 ימים מיום פרסום ההודעה בקשה לקביעת מכסה אישית.

(ג) החלטת ועדת המכסות בדבר קביעת מכסה אישית או בדבר סירוב לקבעה, חתומה בידי יושב-ראש הועדה, תישלח למבקש תוך 10 ימים מהיום שהוגשה הבקשה; ואם נשלחה אליו בדואר רשום לפי מקום-מגוריו הרגיל או מקום-מגוריו האחרון או מקום-עסקו הרגיל או מקום עסקו האחרון, יראוה כאילו הומצאה לו בתום שבעים ושתיים שעות משעה שנמסרה לדואר.

(ד) הרואה עצמו נפגע על-ידי החלטת ועדת המכסות רשאי, תוך 10 ימים מהיום שנמסרה לו, לערור עליה לפני ועדת ערר.

(ה) לענין סעיף זה ימנו השרים ועדת ערר של חמישה חברים, מהם לפחות שלושה, לרבות היושב-ראש, שלא מבין חברי המועצה, והיתר במידה שיהיו חברי המועצה יתמנו שלא מבין חברי ועדת המכסות; מנין חוקי בישיבות ועדת הערר הוא שלושה חברים, ביניהם שניים שאינם חברי המועצה.

(ו) ועדת הערר תחליט בערר ותשלח את החלטתה בכתב לעורר תוך 10 ימים מהיום שהגיש את הערר, ואין אחרי החלטתה ולא כלום.

27. קיום מכסות (תיקון: תשכ”ב)

נקבעה בעונה מסויימת לפי סעיף 25(1), מכסה כללית או אזורית לגידול ירקות ממין פלוני או מזן פלוני או לשיווקם, לא יגדל אדם ירקות מהמין או מהזן האמור ולא ישווקם באותה עונה, בדרך כלל או באזור שלגביו נקבעה המכסה, אלא אם נקבעה לו מכסה אישית לפי סעיף 26 לגידול או לשיווק, ולא מעל למכסה; אולם רשאית המועצה להתיר לו בהיתר שבכתב, בתנאים שיפורשו וינומקו בהיתר, גידול ירקות או שיווקם מחוץ למכסה למטרות יצוא, אספקה לתעשיה, מחקר, נסיונות או לימוד.

27א. גידול לצריכה עצמית (תיקון : תשכ”ב)

הוראות סעיף 27 לא יחולו על המגדל ירקות שלא לשם שיווק, ולצריכת עצמו ובני משפחתו בלבד, בשטח של לא יותר מחצי דונם, ובהם תפוחי אדמה על שטח של לא יותר מרבע דונם, וכל מין ירקות אחר על שטח של לא יותר ממאה מטרים מרובעים.

28. טיפול בעודפים

קיבלו מגדלים יבולים מעל למכסות השיווק, והחליטה המועצה לטפל בעודפי יבולים אלה, תנהג המועצה ככל האפשר דין שווה לגבי כל המגדלים שקיבלו עודפי יבולים, והם יהיו רשאים לנהוג בעודפים בהתאם להוראות המועצה, על אף האמור בסעיף 27.

28א. איסור השמדת עדפי ירקות (תיקון: תשל”ו)

(א) לא יושמדו עדפי ירקות בכמויות בלתי סבירות אלא בהיתר מאת שר החקלאות או המנהל הכללי של משרד החקלאות, והיתר כזה לא יינתן אלא אם שוכנע נותנו כי לא נמצא להם שימוש לכל מטרה מועילה; ראה השר או המנהל הכללי כי בנסיבות הקיימות אותה עת ניתן להשתמש בעדפי הירקות למטרות סעד, רשאים הם שלא לתת היתר כאמור.

(ב) לענין סעיף קטן (א) –

(1) שר החקלאות יקבע בתקנות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, מהן כמויות בלתי סבירות של עדפי ירקות;

(2) שר הסעד יקבע מטרות סעד בהודעה שתובא לידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת.

(ג) שר החקלאות רשאי לאצול סמכותו לפי סעיף קטן (א) לסגן מנהל כללי או למנהל אזורי של משרד החקלאות.

(ד) לא נתן שר החקלאות או המנהל הכללי של משרד החקלאות היתר לפי סעיף קטן (א) מחמת שראה שניתן להשתמש בעדפי הירקות למטרת סעד, יקבע שר הסעד בתיאום עם שר החקלאות את סדרי החלוקה של עדפי הירקות.

(ה) שר החקלאות ושר הסעד ידווחו לועדת הכלכלה של הכנסת אחת לששה חדשים בדבר ביצוע הוראות סעיף זה.

29. הסדר הגידול והשיווק (תיקון: תשכ”ב)

המועצה רשאית בכללים –

(1) לקבוע סיווג, מיון, אריזה וסימון של ירקות;

(2) לקבוע את הזנים והסוגים שמותר לשווקם בארץ;

(3) לקבוע את הזנים והסוגים המיועדים ליצוא;

(4) לחייב מגדלים לייחד חלק משטחי המזרע לגידול זנים המיועדים ליצוא;

(5) לחייב איסום ירקות המיועדים לשיווק – בבתי קירור, במחסנים או בצורות אחרות;

(6) להסדיר לפי מועדים את כמויות הירקות המובאים לשווקים השונים;

(7) לקבוע את השעות ביממה להובלת ירקות לשווקים;

(8) להטיל על מגדלים ועל משווקים חובת רישום לפי טפסים שתקבע;

(9) להטיל פיקוח על הובלת ירקות.

30. תמיכה במחירי ירקות (תיקון: תשכ”ב)

(א) המועצה רשאית, באישור השרים, להבטיח למגדלים תמורה הוגנת בעד ירקות, עקב תנודות השוק, באחת או אחדות מדרכים אלה:

(1) קביעת מחירי מינימום מובטחים לפני העונה או בראשיתה או קביעת מחירי מינימום מפעם לפעם בתוך העונה;

(2) תמיכות כספיות;

(3) קניית עודפים.

(ב) אישור השרים יכול להיות כללי או מסוייג לפי הגידול, הזן או המועד.

(ג) המועצה רשאית להתנות את מתן התמיכה לפי סעיף קטן (א) בקיום הוראות המועצה לענין גידול הירקות ושיווקם.

31. משווקים מורשים

(א) שר המסחר והתעשיה רשאי להסמיך משווקים לענין חוק זה (להלן – משווקים מורשים); הודעה על ההסמכה תפורסם ברשומות.

(ב) הסמכת משווקים מורשים תהיה לפי כללים שיקבעו השרים בתקנות בהתייעצות עם המועצה, ובלבד שמי שהחזיק ערב תחילתו של חוק זה ברשיון כמשווק לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו), תשי”ח1958-, יהיה זכאי לקבל הסמכה.

(ג) השרים רשאים, בהתייעצות עם המועצה, לקבוע בתקנות תנאים שמשווקים מורשים, לרבות אלה שזכאים לקבל הסמכה לפי סעיף  קטן (א), חייבים לקיימם, וכן כללים לביטול הסמכת משווקים מורשים.

(ד) תוקם ועדת ערר של שלושה לענין סעיף זה; יושב-ראש הועדה יתמנה על ידי שר המשפטים מבין השופטים, יתר חברי הועדה יתמנו על ידי השרים ולפחות אחד מהם לא יהיה עובד המדינה.

(ה) הרואה עצמו נפגע מהחלטה לסרב הסמכתו כמשווק מורשה או לבטל הסמכתו, רשאי לערור על הסירוב או על הביטול תוך חמישה-עשר יום מיום שנמסרה לו ההחלטה.

(ו) החלטת ועדת הערר אין אחריה ולא כלום.

32. שיווק באמצעות משווקים מורשים

(א) הוסמכו משווקים מורשים לא ישווק מגדל ירקותיו אלא למשווק מורשה או באמצעותו.

(ב) המועצה רשאית בהוראה מיוחדת או כללית להתיר שיווק שלא לפי הוראות סעיף קטן (א) ולצרף תנאים להיתר.

33. תפקידים למשווקים מורשים

המועצה רשאית להטיל על משווקים מורשים כל תפקיד של שיווק בהתאם לחוק זה או להוראות על פיו, לרבות החובה לספק ירקות לכל מקום שלדעת המועצה יש ביכלתו של המשווק המורשה לספקם.

34. בדיקת טיב הירקות

שר החקלאות ימנה בודקים שתפקידם לקבוע טיבם וסוגם של ירקות ששווקו, במקרה של חילוקי דעות בין המגדלים או המשווקים לבין מי ששיווקו לו ירקות אלה כדין; קביעת הבודק תחייב את הצדדים.

35. עידוד היצוא על-ידי המועצה

המועצה תנהל קרן כללית לעידוד היצוא והיא תמומן מתקבולים ומהיטלים שהמועצה תטיל לפי סעיף 39. כספי הקרן ישמשו למחקר שוקי-חוץ לירקות, לפרסום ירקות מישראל בחוץ לארץ, למימון משלוחים נסיוניים או לכל פעולה אחרת לעידוד היצוא.

36. כללים להסדר היצוא (תיקון: תשס”ג)

המועצה רשאית, בכללים –

(1) לקבוע כי יצואו של מין או זן פלוני ממיני ירקות יהיה בידי המועצה בלבד;

(2) להטיל על משווקים מורשים או על מגדלים לספק למועצה מין או זן ירקות כאמור בפיסקה (1) בכמויות, במועדים, בטיב, באריזה ובסימון לפי הוראותיה;

(3) לקבוע כי יצוא של מין או זן ירקות שאינו בידי המועצה כאמור, יהיה לפי תעודות היתר מטעם המועצה ובהתאם לתנאים ולהגבלות שתקבע באותן תעודות היתר.

37. ייצוא על-ידי המועצה (תיקון: תשס”ג)

ירקות שהמועצה מייצאת בהתאם לכללים שנקבעו לפי סעיף 36, רשאית היא למכרם בשוקי-חוץ בתנאים ובדרכים שתמצא לנכון ולחלק את דמי המכר, לאחר ניכוי הוצאותיה לשיווק אותם ירקות, בהתאם לשיטה של סיבולת ושל הטבות שתקבע באישור השרים.

37א.  (בוטל) (תיקון: תשס”ג)

38. אישור

כללי המועצה לפי חוק זה טעונים אישור השרים.

39. היטלים (תיקון: תשנ”ה)

(א) לשם ביצוע תפקידיה ושימוש בסמכויותיה לפי חוק זה, רשאית המועצה, בצו –

(1) להטיל היטלים על מגדלים, משווקים או יצואנים; ההיטל יכול שיהיה כללי, מסויג או מדורג לפי אזורים, מינים, זנים או סוגים של ירקות וכן לפי עונת שיווקם, ייעודם, מחירם, שטח גידולם, משקלם או צורת אריזתם של הירקות;

(2) לקבוע מועדים ודרכים לתשלום ההיטלים, לרבות בדרך של ניכוי מתמורת הירקות שנמכרו באמצעות המועצה, משווקים, יצואנים או תעשיינים או לידיהם, או בכל דרך אחרת; לענין זה, “תעשיין” – מי שעסקו או חלק מעסקו הוא ייצור מוצרי ירקות;

(3) לחייב מגדלים, משווקים, יצואנים ותעשיינים לנהל רישום ולמסור דינים וחשבונות לענין סעיף זה;

(ב) צו של המועצה לפי סעיף קטן (א)(1) טעון אישור שר החקלאות ושר האוצר.

(ג) המועצה רשאית, באישור השרים, לקיים מכספי ההיטלים קרנות לצורך ביצוע הוראות סעיף 30 וכן קרנות אחרות שתחליט עליהן.

40. המועצה סוכן הממשלה

המועצה תשמש סוכן הממשלה למתן תמיכות כספיות לשם הבטחת מחירים הוגנים לירקות, ליצואם, לאיסומם ולעיבודם התעשייתי או כל פעולה אחרת הדרושה לביצוע חוק זה.

פרק רביעי: הוראות שונות

41. הלוואות

המועצה אינה רשאית ללוות כספים אלא באישור השרים.

פרסום

42. סמכויות חתימה וחיוב המועצה

מי שיוסמך לכך על ידי הועד הפועל, יהיה רשאי לחתום בשם המועצה בכפוף לכל סייג שבהרשאה, וחתימתו כאמור תחייב את המועצה.

43. תקציב (תיקון : תשכ”ב, תשנ”א)

(א) לפני אחד בינואר שבכל שנה תגיש המועצה לאישור השרים הצעת תקציב לתקופת השנה המתחילה באחד בינואר.

(ב) המועצה לא תוציא כספים שלא בהתאם לתקציב.

43א. קנסות (תיקון: תש”ם, תשמ”ג, תשמ”ד, תשמ”ה, תשמ”ו, תשמ”ז, תשמ”ח, תשמ”ט, תשנ”א, תשנ”ג, תשנ”ד, תשנ”ו, תשנ”ז, תשנ”ח, תש”ס, תשס”ג)

המפר, בין בעצמו ובין על ידי הבאים מכוחו, הוראה של חוק זה או הוראה שניתנה לפיו, רשאית ועדת קנסות שנתמנתה לפי סעיף 43ב להטיל עליו קנס לזכות המועצה בסכום שלא יעלה, ביחיד – על 4,200 שקלים חדשים, ובתאגיד – על 17,600 שקלים חדשים; מי שנקנס כאמור לא יועמד לדין על המעשה ששימש עילה להטלת הקנס.

43א1. השמדת דבר שנעשתה עבירה לגביו (תיקון: תשנ”א)

(א) עבר אדם עבירה על הוראה מהוראות הפרק השלישי או התקנות שהותקנו או ההוראות שניתנו לפיו, רשאית ועדת קנסות שהוקמה לפי סעיף 43ב שהיושב-ראש שלה הוא שופט בית משפט שלום, לחייב את האדם, בצו סילוק, להשמיד, בתוך מועד שייקבע בצו ובאופן שייקבע בו, את הדברים שלגביהם נעברה עבירה; אין בקיום הצו כדי לפטור מאחריות פלילית לעבירה שנעברה.

(ב) לא קיים אדם צו סילוק שחוייב בו, רשאית המועצה, בתום המועד שנקבע לביצוע הצו, לבצע את הצו על חשבונו.

(ג) ניתן צו סילוק, רשאית ועדת הקנסות להטיל, על מי שחוייב בקיומו, קנס כאמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין, התשל”ז1977- (להלן – חוק העונשין), לכל יום שבו לא בוצע הצו; מכר אדם או העביר לאחר את הדברים שלגביהם ניתן צו סילוק, רשאית ועדת הקנסות להטיל עליו קנס כאמור בסעיפים 61(א)(1) או 63 לחוק העונשין.

(ד) (1) הוגש נגד אדם כתב אישום כאמור בסעיף 43ב(ז) בשל עבירה כאמור  בסעיף קטן (א), או הוגש ערר על זיכוי בשל עבירה כאמור, רשאית  ועדת הקנסות, או ועדת הערר, לפי הענין, לאסור, עד למתן החלטה  אחרת, את העברתם לאחר או את טלטולם של דברים שצו הסילוק  עשוי לחול עליהם (להלן – צו מניעת פעולה).

(2) צו מניעת פעולה יכול שיינתן אף במעמד צד אחד ובלבד שהנפגע רשאי לבקש דיון מחדש, בנוכחותו; דיון כאמור יתקיים בהקדם האפשרי.

(3) הפר אדם צו מניעת פעולה, רשאית ועדת הקנסות או ועדת ערר, לפי הענין, להטיל עליו קנס כאמור בסעיפים 61(א)(1) או 63 לחוק העונשין.

(4) ניתן צו מניעת פעולה וקבעה ועדת הקנסות בהחלטה חלוטה, או ועדת הערר, שהאדם לא עבר את העבירה שבגינה ניתן הצו, תפצה אותו המועצה על מלוא הנזק שגרם לו הצו.

(ה) לא יעוכב ביצועו של צו סילוק, ואולם מי שקיים צו סילוק וקבעה ועדת הערר כי לא עבר את העבירה שבגינה ניתן צו הסילוק, תפצה אותו המועצה על מלוא הנזק שגרם לו הצו.

43ב. ועדות קנסות (תיקון: תשמ”א)

(א) יוקמו ועדות קנסות.

(ב) ועדת קנסות תדון בשלושה והם שופט בית משפט שלום, או חבר לשכת עורכי הדין והוא כשיר לכהן כשופט בית משפט שלום, שמינה אותו שר המשפטים והוא ישמש יושב ראש הועדה, ושני נציגי ציבור.

(ג)2 השרים יקבעו שתי רשימות של נציגי ציבור, האחת מתוך רשימות שהגישו להם ארגונים שהם לדעת השרים ארגונים יציגים של המגדלים והשניה מתוך רשימות שהגישו להם ארגונים שהם לדעת השרים ארגונים יציגים של משווקים, ובלבד שחברי המועצה לא ייכללו ברשימות.

(ד) יושב ראש הועדה יקבע את שני נציגי הציבור, אחת מכל רשימה, מתוך הרשימות שנקבעו לפי סעיף קטן (ג), אשר ידונו בענין פלוני.

(ה) הודעה על הקמת ועדות קנסות ועל מענן תפורסם ברשומות.

(ו) שר המשפטים רשאי לקבוע את סדרי הדין של הועדות; כל עוד לא נקבעו סדרי דין כאמור, רשאית ועדת קנסות לקבוע לעצמה את סדרי הדין.

(ז) כתב אישום יוגש לועדת קנסות בידי היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, על פי בקשת המועצה.

(ח) ועדת קנסות לא תהיה קשורה בדיני ראיות, פרט לדינים בדבר חסינות עדים ובדבר ראיות חסויות כאמור בפרק ג’ לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל”א1971-.

(ט) על ועדת קנסות יחולו הוראות סעיפים 9 עד 11 לחוק ועדות חקירה, התשכ”ט1968-.

(י) עד שהוזמן להעיד או להציג מסמך או מוצג אחר לפני ועדת קנסות, רשאי יושב ראש הועדה לפסוק לו דמי נסיעה ולינה או שכר בטלה כמו לעד שהוזמן להעיד בפני בית משפט; סכום שנפסק לפי סעיף קטן זה ישולם מקופת המועצה.

43ג. שמיעת טענות (תיקון: תשכ”ב, תשנ”א)

ועדת קנסות לא תטיל קנס ולא תיתן צו סילוק אלא לאחר שנתנה לנאשם הזדמנות סבירה להשמיע טענותיו.

43ד. ועדת ערר (תיקון: תשכ”ב, תשנ”א, תשנ”ה)

(א) תוקם ועדת ערר.

(ב) ועדת ערר תדון בשלושה: שופט שנתמנה על ידי שר המשפטים, והוא יושב-ראש הועדה, ושני נציגי ציבור.

(ג) השרים יקבעו שתי רשימות של נציגי ציבור: אחת של מייצגים לדעת השרים את ציבור המגדלים (להלן – נציגי המגדלים) ואחת של מייצגים לדעת השרים את ציבור המשווקים (להלן – נציגי המשווקים), ובלבד שחברי המועצה לא ייכללו ברשימות.

(ד) נציגי הציבור אשר ידונו בעניין פלוני ייקבעו על ידי יושב-ראש הועדה, ובלבד שאם העומד לדין הוא מגדל ייקבע לפחות אחד מנציגי הציבור מתוך רשימת נציגי המגדלים, ואם העומד לדין הוא משווק ייקבע לפחות אחד מנציגי הציבור מתוך רשימת נציגי המשווקים.

(ה) הודעה על הקמת ועדת ערר ועל מענה תפורסם ברשומות.

43ה. ערר (תיקון: תשמ”א)

על החלטה של ועדת קנסות ניתן לערור לפני ועדת ערר תוך שלושים ימים מיום מסירת ההחלטה.

43ו. דיון בועדת הערר (תיקון: תשכ”ב)

ועדת הערר תודיע למועצה ולעורר על המועד שבו תדון בערר וכל בעל-דין רשאי להופיע ולטעון בעצמו או על-ידי בא-כוחו.

43ז. דין החלטה (תיקון : תשכ”ב, תשמ”א, תשנ”א)

החלטת ועדת קנסות שלא הוגש עליה ערר, וכן החלטת ועדת ערר היא סופית, ודינה בכל הנוגע לביצועה כדין פסק דין סופי של בית-משפט אזרחי. המועצה רשאית לנכות את הקנס מדמי המכר של ירקות המגיעים לנקנס.

43ח. הפרשי הצמדה (תיקון: תשמ”א)

(א) לא שולם הקנס תוך חמישה עשר ימים מיום שהטילה אותו ועדת קנסות, יתווספו לקנס שבפיגור הפרשי הצמדה כמפורש בסעיף קטן (ב).

(ב) עלה מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסמוך לפני מועד התשלום בפועל של הקנס, לעומת המדד שפורסם בסמוך לפני יום הטלת הקנס, יוגדל הקנס לפי שיעור עליית המדד כאמור.

(ג) דין הפרשי הצמדה לפי סעיף זה, לענין גבייתם, כדין הקנס.

44. חיפושים

המועצה תמנה בכתב מבקר שיהא מוסמך, כל אימת שיש לו יסוד להניח שהדבר דרוש כדי להבטיח ביצועו של חוק זה או התקנות או הכללים או הצווים לפיו או למנוע עבירה על הוראותיהם –

(1) להיכנס לכל מקום ולעצור כל כלי הובלה ולערוך בהם חיפוש; אולם אין להכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו חיפוש מאת בית-משפט מוסמך והוראות הסעיפים 23-19 לפקודת הפרוצידורה הפלילית (מעצר וחיפושים), יחולו, בשינויים המחוייבים, על חיפוש לפי פיסקה זו;

(2) לתפוס ירקות, שיש לו יסוד סביר להניח שנעברה בהם עבירה לפי חוק זה או התקנות או הכללים או הצווים לפיו, את חמרי אריזתם וכן מסמכים הנוגעים לאותם ירקות, שלפי הנחתו הסבירה עשויים לשמש ראיה במשפט על עבירה כאמור;

(3) לדרוש מכל אדם המוביל ירקות או מחזיק ירקות, למעט ירקות בכמויות המקובלות לתצרוכת עצמית, שיראה כל התעודות בנוגע לאותם ירקות וימסור פרטים אחרים ביחס אליהם.

45. טיפול בדברים שנתפסו (תיקון: תשמ”א)

(א) נתפס דבר לפי סעיף 44, רשאית המועצה לשמרו עד שבית המשפט או ועדת קנסות, שהוגש לפניהם כתב אישום נגד אדם על עבירה שעבר ביחס לדבר שנתפס, יחליטו מה ייעשה בו; לא הוגש כתב אישום כאמור תוך ארבעים ימים מיום התפיסה, יוחזר הנתפס, ואם נתעורר ספק למי יש להחזירו, יכריע יושב ראש הועדה לפי בקשת אדם התובע את הדבר או טובת הנאה בו, או לפי בקשת המועצה הטוענת שהנתפס מגיע לה או שיש לה טובת הנאה בו.

(ב) דבר שנתפס לפי סעיף 44 והוא נשמד או ניזוק או ערכו ירד, רשאים בית המשפט או ועדת קנסות, אם שוכנעו שהיתה פשיעה או רשלנות בשמירתו, לחייב את המועצה בנזיקין בסכום שיקבעו.

(ג) דבר שנתפס כאמור בסעיף קטן (א) והוא עלול להתקלקל אם לא יימכר מיד, בין בגלל טיבו המיוחד ובין מסיבה אחרת, רשאית המועצה למכרו במחיר המקובל ביום המכירה; דמי המכר יופקדו במועצה ויחולו עליהם הוראות סעיף קטן (א) כאילו היו דבר שנתפס.

(ד) זוכה הנאשם, יוחזרו לו דמי המכר של הדבר שנתפס בתוספת הפרשי הצמדה כמפורש בסעיף קטן (ה).

(ה) עלה מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסמוך לפני מועד המכירה של הדבר שנתפס, לעומת המדד שפורסם בסמוך לפני יום החזרת המכר בפועל, יוגדלו דמי המכר בשיעור עליית המדד כאמור.

46. עונשין (תיקון: תש”ם)

מי שעבר על הוראה מהוראות חוק זה או תקנות או כללים או צווים לפיו, או הפר תנאי של רשיון או של היתר שניתנו לפי חוק זה, או הפריע למבקר במילוי תפקידו, או סירב למלא אחרי דרישה לפי סעיף 44(3), דינו, ביחיד – מאסר שני חדשים או קנס כקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, תשל”ז1977-, ובתאגיד – קנס כקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק האמור, או בכל אחד מהם – פי ארבעה מערך הדבר שבו נעברה העבירה, הכל לפי הקנס הגדול שבהם; ורשאי בית המשפט, בנוסף לכל עונש שיטיל, לצוות על חילוט התוצרת שבה נעברה העבירה וחמרי אריזתה, או על חילוט דמי מכרם, לטובת המועצה, וחילוט כאמור יכול שיהיה מלא או חלקי.

47. תוקף דינים אחרים

הוראות חוק זה אינן באות לגרוע בהוראות כל דין אחר.

48. שינוי התוספת

לאחר התייעצות במועצה רשאים השרים, בהודעה שתפורסם ברשומות, לשנות את התוספת ולכלול בה גידולים חקלאיים נוספים.

49. ביצוע ותקנות

השרים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

50. אצילת סמכויות (תיקון: תשל”ט)

שר החקלאות, שר המסחר והתעשיה ושר האוצר רשאים לאצול מסמכויותיהם לפי חוק זה, חוץ מהסמכות להתקין תקנות ולאשר כללים וצווים.

תוספת3

 (תיקון: תשמ”ב, תשמ”ה, תשמ”ח, תשנ”א)

_________________________________

1 ס”ח תשי”ט, 222; תשכ”ב, 31; תשל”ו, 129; תש”ם, 229; תשמ”א 178; תשנ”א, 18, 30; תשנ”ה, 344; תשס”ג, 161, 453.

ק”ת תשמ”ב, 1573; תשמ”ג, 675; תשמ”ד, 1500; תשמ”ה, 548, 1868; תשמ”ו, 502; תשמ”ז, 286; תשמ”ח, 850, 504; תשמ”ט, 1235; תשנ”א, 780, 794, 1068; תשנ”ג, 488; תשנ”ד, 1009; תשנ”ו, 1464; תשנ”ז, 918; תשנ”ח, 1305; תש”ס, 132; תשס”ג, 124.

י”פ תשל”ט, 5;

2 הודעה על הקמת ארגונים יציגים של מגדלים של משווקים לענין הקמת ועדת קנסות לפי סעיף 43(ב) (ג) פורסמה בי”פ תשמ”ב, 123.

3 נוסח התוספת אינו מובא.

Print Friendly, PDF & Email

בנוסף אולי תאהב/י

מצטרפים לדף הפייסבוק של אגרונט ונשארים מעודכנים כל הזמן‎

אודות מערכת פורטל אגרונט

מערכת פורטל אגרונט עושה כמיטב יכולתה להביא בפניכם חדשות , כתבות ,מחקרים וידיעות מהארץ ומהעולם בפורטל המון אינפורמציה בתחום החקלאות בכל הצעה בקשה רעיון נשמח באם תיצרו קשר

בידקו גם

שחרור עובדים זרים ממעצר – כל מה שצריך לדעת

שחרור עובדים זרים ממעצר כניסה לגבולות מדינת ישראל ושהייה בה מוגבלת על ידי “חוק הכניסה …