הקבינט החברתי-כלכלי אישר את סעיפי חוק ההסדרים

הקבינט אישר את רוב הסעיפים בחוק שנכללים בתקציב המדינה, לרבות הסרת חסמים בתחום יבוא מזון, רפורמות בענפי חקלאות שונים, האצת חיבור מפעלי תעשייה לרשת הגז ועוד. נושא הביצים, דגים, ירקות ופירות לא ישונו בחקיקת בזק בחוק ההסדרים אלא ידונו עם משרד האוצר בשיתוף משרד החקלאות והחקלאים

 

הקבינט החברתי-כלכלי אישר היום (ג') שורה של רפורמות הנכללות בהצעת תקציב המדינה לשנים 2014-2015. בפתח ישיבת הקבינט אמר שר האוצר משה כחלון: "אנחנו מביאים היום שורת רפורמות משמעותיות בהיקף חסר תקדים, שלא נראה כמותו בשנים האחרונות. מטרת הרפורמות היא להביא להסרת חסמים, הקלת נטל הרגולציה, הפחתת מיסים והגדלת הפריון. אין לי ספק שנקבל את תמיכת השרים גם לשורת הרפורמות הללו וגם לתקציב האחראי והחברתי שנציג מחר. הרפורמות יביאו לצמצום פערים, הורדת יוקר המחייה והגדלת ההכנסה הפנויה של אזרחי המדינה".בפתח הדיון הסכימו שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל ושר האוצר משה כחלון, כי הדיון להורדת יוקר המחיה בירקות ופירות, בדגים וביצים הינו הכרחי, ובתנאי שלא יגרום עוול למשקים חקלאיים קטנים. על כן סוכם כי נושאים אלו לא ישונו בחקיקת בזק במסגרת חוק ההסדרים, אלא בהסכמה עם המשרד, תוך התייעצות עם החקלאים. השר אריאל ברך את השר כחלון על שיתוף הפעולה "למען המטרה המשותפת להוזלת יוקר המחיה, תוך שמירה על ענפי החקלאות הישראלית, חיזוק מעמד החקלאים, מניעת ריכוזיות בענפי החקלאות והפחתת מחירי המזון לצרכן".

היום בבוקר, יצאו מאות חקלאים להפגנה בארבעה צמתים ברחבי הארץ, במחאה על השינויים שקידם משרד האוצר בחוק ההסדרים בענפי חקלאות שונים. "לשינויים אלו השלכות כבדות ותקדימיות לגבי כמעט כל חקלאי וחקלאי ברחבי הארץ ובכל ענפי החקלאות" אומרים בהתאחדות חקלאי ישראל, ומדגישים כי גם הצרכנים לא ירוויחו דבר מהרפורמה הצפויה. יו"ר התאחדות חקלאי ישראל ומזכ"ל תנועת המושבים, מאיר צור: "ההורדה לצרכן תתבטא במספר אגורות בלבד אל מול ההשלכה לחקלאי שהוא וכל בני משפחתו יאבדו את פרנסתם והכל בשביל ייבוא פרוע. מה עוד שההשלכות יהיו ברורות – הייצור והעיבוד ירוכזו במספר ידיים מצומצם ולמעשה את החקלאים יחליפו מונופולים גדולים. "

להלן הודעת משרד האוצר לגבי הרפורמות שאושרו היום בקבינט החברתי כלכלי:

הסרת חסמים ליבוא מזון רגיל "רפורמת הקורנפלקס"

הקבינט החברתי כלכלי אישר פה אחד את הצעת ההחלטה להסרת חסמים בתחום יבוא המזון הרגיל. הרפורמה בייבוא המזון גובשה במסגרת עבודת הצוות לבחינת נושא הייבוא המקביל שבראשו עמד מנכ"ל משרד ראש הממשלה יחד עם מנכ"ל משרד הבריאות, מנכ"ל משרד הכלכלה ואגף התקציבים באוצר. הצוות בחן דרכים להקל משמעותית על הליכי יבוא מקביל של מוצרי מזון לישראל.

מטרת הרפורמה היא להביא להקלות בחסמי יבוא מזון באמצעות הבחנה בין דרישות הייבוא של מזון רגיל ורגיש, שינוי הדרישות בהליך הייבוא של המזון הרגיל תוך הגברת פיקוח ואכיפה בדרכי השיווק ואימוץ מודל רגולטורי הנהוג באירופה, בהתאמה לצרכי השוק הישראלי. הרפורמה תאפשר את כניסתם של שחקנים קטנים ובינוניים לשוק ובכך תגביר את התחרות בשוק המזון הריכוזי. הגברת התחרות צפויה להוביל לירידה במחירי המזון הרגיל והגדלת מגוון המוצרים, לטובת הצרכנים.

ביטול התכנון בענף הצאן

על מנת להמשיך ולהביא להפחתת יוקר המחיה בענפי המזון, באמצעות הוזלת מחירי המוצרים המיוצרים מחלב צאן, ובהתאם להמלצות הוועדה לבחינת משטר המכסות בענפי הצאן – עזים וכבשים, אשר הגישה המלצותיה לשר החקלאות ופיתוח הכפר, החליט הקבינט החברתי כלכלי לבטל את התכנון החל על ענפי ייצור חלב הצאן (עיזים וכבשים) מכוח חוק תכנון משק החלב, התשע"א-2011 באופן הדרגתי כך שבשנת 2020 לא יחול עוד התכנון על חלב צאן. 

ענף חלב הצאן אינו מתנהל באופן חופשי אלא הוא מנוהל, תוך מעורבות ממשלתית גבוהה ביותר, באמצעות תכנון מרכזי ותכנון פרטני של מכסות יצור המוקנות לכל יצרן בענף, בהתאם לחוק תכנון משק החלב, התשע"א-2011. יצרנים הרוצים למצות יתרונות לגודל מוגבלים על ידי היצור במכסות. תכנון מסוג זה לא מתקיים באף מדינה מפותחת. בנוסף, מחיר ליטר חלב גולמי לחלב צאן אינו מוסדר בחוק, והינו מחיר מוסכם בין המחלבות ליצרנים, המפורסם על-ידי מועצת החלב כמחיר מומלץ, והוא נקבע ביחס למחיר ליטר חלב בקר. המחיר משקף עלות ממוצעת גבוהה ביצור (בשונה מעלות שולית) על מנת לאפשר ליצרנים הלא יעילים להמשיך ולהתקיים בענף. המשמעות היא שבפועל יצרני החלב היעילים יותר אינם מוכרים את תוצרתם במחיר נמוך יותר למחלבות הרוצות בכך ועובדה זו מביאה לייקור המוצרים הסופיים לצרכן. לפיכך, החליט הקבינט החברתי כלכלי לבטל את התכנון החל על ענפי ייצור חלב הצאן כאמור.
ביטול הקרטל בענף הפטם

הקבינט חברתי כלכלי אישר פה אחד את ביטול הקרטל בענף הפטם. הרפורמה תיצור תחרות בין שחקנים מקומיים שונים בענף במטרה להוביל להוזלת מחירים לצרכן הישראלי.

משק בית בישראל מוציא מדי חודש כ-200₪ על מוצרי עוף. הוצאה זו הינה אחת ההוצאות העיקריות של משקי הבית על מזון כ- 9% מסך ההוצאות על מזון) ובפרט של משקי בית בשכבות הנמוכות).

מועצת הלול הינה בעלת סמכויות שונות בנוגע לענף הפטם, ופעילותה עלולה להוות חסם בפני כניסת שחקנים חדשים לענף ויצירת תחרות. הרפורמה קובעת כי תצומצם פעילותה של המועצה לענף הלול ויבוטלו סמכויותיה בכל הנוגע לענפי הפטם, הרבייה וההודו ולמעשה תיוותר סמכותה רק ביחס לענף גידול ביצים להטלה. מטרת הרפורמה היא ליצור תחרות בין שחקנים מקומיים שונים בענף הפטם, ולאו דווקא לעודד תחרות מייבוא של פטם, אשר בשל מגבלות כשרות וחיי מדף היכולת לייבאו קטנה מאוד. מטרת יצירת התחרות בין השחקנים המקומיים היא להוביל להוזלת מחירים לצרכן.

חיזוק מעמד המגדלים בהתארגנויות בענפי הצומח

לטובת זכויותיהם של המגדלים בענפי הצומח ובהמשך למאמצי הממשלה להפחתת יוקר המחיה החליט הקבינט החברתי כלכלי להטיל על שר החקלאות ופיתוח הכפר ועל הממונה על התקציבים במשרד האוצר להקים צוות אשר יבחן וימליץ לשרים על הצעה לתיקון חוק מועצת הצמחים (יצור ושיווק), התשל"ג-1973 (להלן – חוק הצמחים) כך שיסדיר אפשרות להתארגנות וולונטרית של מגדלים העוסקים בענפי הצומח בתוך 180 יום. 

הפחתת עלויות ניהול המוצר הפנסיוני

לשם הפחתת דמי הניהול באמצעות צמצום העלויות שכרוכות בניהול המוצרים הפנסיוניים וצמצום ניגודי עניינים בשוק הפצת המוצרים הפנסיונים, לתקן את חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005, בהתאם לעקרונות המופיעים בחוברת השינויים המבניים 

הגדלת התחרות בשוק האשראי הקמעוני על ידי הקמת מאגר מרכזי לנתוני אשראי

בהמשך לעבודת הוועדה הבינמשרדית לעניין חוק נתוני אשראי, החליט הקבינט החברתי כלכלי להאיץ את הליכי חקיקת חוק נתוני אשראי במטרה להגביר את התחרות בשוק האשראי. 

הגדלת מקורות המימון של חברות נותנות אשראי

הקבינט החברתי כלכלי אישר את הצעת ההחלטה להגדלת מקורות המימון של חברות נותנות אשראי. בהתאם להחלטה, תאגיד שאינו בנקאי יהיה רשאי להנפיק לציבור תעודות התחייבות ולתת אשראי כאחד. המהלך נועד לפתור את בעיית הריכוזיות בשוק האשראי הנשלט כמעט במלואו על-ידי הבנקים. משמעות ריכוזיות זו היא היצע קטן של מקורות מימון למשקי בית ולעסקים קטנים, אשר מוביל להיעדר תחרות ולמחירים גבוהים ללקוח.

הרפורמה בדיור – כוללת 5 צעדים

1. מיסוי מקרקעין – חוק ההורשה – קציבת פטור ממס שבח בירושה. עד היום, דירה שעברה בירושה והייתה פטורה ממס שבח, הפטור היה עובר באופן אוטומטי ליורשים. על-פי ההחלטה הפטור יוגבל לשנתיים בלבד ולאחר מכן יחול עליו מס שבח מלא (מלבד דירה שעוברת בירושה מבעל לאישתו (ולהיפך) או לילד שמתחת לגיל 21 ומקרים אחרים המפורטים בהחלטה)

2. משפרי דיור – קיצור תקופת החזקת דירה בהמתנה – בהתאם למהלך, תקוצר תקופת ההמתנה שבין רכישת דירה חדשה לבין מכירת דירה קודמת, לעניין מס שבח ורכישה כאחד, מ-24 חודשים ל-12 חודשים.
3. יישום המלצות צוות 120 הימים – אימוץ דוח צוות 120 הימים אשר עסק בסוגיית הדיור במגזר הערבי. המהלך יעודד את המגזר הערבי להסדיר רישומים בקרקע.

4. הגדלת היצע הדיור בקרקעות פרטיות – 100,000 יחידות דיור זמינות לבניה בקרקע פרטית. המהלך יעודד בעלי קרקעות לשווק את הקרקע ויסייע לפתרון משבר הדיור, זאת על ידי מתן הקלות במיסוי לבעלי קרקע פרטיים לתקופה מוגבלת של 3 שנים מיום ההחלטה.המהלך גם מתייחס לייעול פעילות הפיתוח ברשויות המקומיות והסדרת היחסים שבין הרשות המקומית לבין היזם לשיפור התהליך.

5. פישוט הליכי תכנון ובנייה – תחבורה תומכת דיור – ייעול תהליכי הרישוי של דרכים ומסילות ברזל על ידי מתן פטור מהיתר בנייה לעבודות זמניות, הסמכת הות"ל לתת הרשאה באופן עצמאי ומתן אפשרות למקים הפרויקט הלאומי לפנות לות"ל לקבלת הרשאה.

קידום מהיר של תשתיות הביוב לצורך הרחבת היצע בשוק הדיור

הקבינט החברתי כלכלי החליט לבצע תיקוני חקיקה לשם הסרת חסמים בתחום המים והביוב המונעים פיתוח למגורים ולייעול הקמת תשתיות ביוב והשימוש בהם וזאת במסגרת מאמצי הממשלה למצוא פתרון למשבר הדיור.

אחד החסמים המרכזיים בפיתוח ושיווק יחידות דיור חדשות הוא הקמה ופיתוח של תשתיות ביוב. על מנת להגדיל את היצע הדירות אשר יוביל לירידת מחירים בשוק הדיור, הוחלט להסדיר את הקמתם של תשתיות ביוב ואת ההליך התכנוני של תשתיות ביוב.

מס משאבי טבע – ששינסקי 2

הקבינט החברתי כלכלי החליט לשלב בתכנית הכלכלית לשנים 2015-2016 את תיקוני החקיקה הנדרשים במסגרת יישום המלצות הוועדה להסדרת חלק המדינה המתקבל בעד שימוש של גורמים פרטיים במשאבי טבע לאומיים (דו"ח ששינסקי 2). הוועדה מצאה כי חלק מהמשאבים הקיימים בישראל מניבים רווחי יתר גבוהים, הנהנים העיקריים מרווחים אלו הן חברות להן ניתנה הזכות לעשות שימוש במשאב, בעוד הציבור בישראל אינו מקבל את חלקו הראוי מרווחי המשאב. כמו כן מצאה הוועדה כי מודל המיסוי הנוכחי של משאבי הטבע הוא מאוד רגרסיבי, ובשיעורי רווחיות בינוניים עד גבוהים נמוך גם בהשוואה בינלאומית. 

לאחר בחינת מכלול הנתונים והתרחישים אשר הוצגו בפניה, ולאור הצורך להבטיח את המשך קיומו של ענף משאבי הטבע בישראל, המליצה הוועדה על עריכת שינויים במערכת הפיסקאלית המוצעת על ידה במסגרת טיוטת עיקרי המלצותיה. הוועדה המליצה על עדכון מערכת המס, קביעת תמלוג אחיד אשר יעמוד על 5% והוספת רכיב "מס רווחי יתר". המהלך יגדיל את הכנסות המדינה בכ-500 מיליון ₪ בשנה.

האצת חיבור מפעלי תעשייה לרשת הגז הטבעי

בהמשך להחלטה שעניינה הסדרת משק הגז הטבעי ובמטרה להאיץ את חיבור מפעלי התעשייה ברחבי הארץ לאספקת גז טבעי ובכך להעלות את הפריון ואת רמת התחרות של המשק הישראלי, החליט הקבינט החברתי כלכלי לבצע את תיקוני החקיקה הנדרשים לצורך יישום החלטה זו ולשלבם במסגרת חוק התכנית הכלכלית לשנים 2015 ו-2016. תיקוני החקיקה נועדו לייעל את התהליכים הנוגעים לחיבור מפעלי התעשייה למקטע חלוקת הגז הטבעי. זאת, לצד שמירה על עקרונות של תקינות ובטיחות מתקני צריכת הגז. 

הסדרת תחום ביטוחי הבריאות והתכניות לשירותי בריאות נוספים

הקבינט החברתי כלכלי החליט לבצע צעדים להסדרת שוק ביטוחי הבריאות הפרטיים אשר יורידו את יוקר המחייה, יבלמו את עליית ההוצאה הפרטית על בריאות ויבטיחו את חוסנה של מערכת הבריאות הציבורית. 

פרסום
Print Friendly, PDF & Email

תודה שאתם מבקרים בפורטל החקלאות המוביל אגרונט. אגרונט הוא פורטל חקלאות מקצועי וותיק שעוסק במגוון תחומי חקלאות של ירקות פירות וגידולי שדה גד"ש. בפורטל החקלאות חדשות לחקלאות, מאמרי חקלאות מובילים, זני ירקות ופירות חדשים, פורום חקלאות מקצועי עם מומחים לשאלות ותשובות שיענו על שאלות בתחום החקלאות. בנוסף מכרזים לחקלאות, לוח הודעות לחקלאות, חיפוש חברות לתחום החקלאות, חידושים של חברות חקלאיות, מחירי ירקות ופירות, הדרכה לגידולים חקלאיים, רשימת משווקים ועוד.

כתבות נוספות

"החקלאות וביטחון המזון": השם החדש למשרד של דיכטר

1 ביולי 2024

מהם סוגי הפירות מיוחדים שניתן למצוא בתאילנד

28 ביוני 2024

השיטות החקלאיות השונות לגידול זיתים

26 ביוני 2024

הנתונים המעודדים בחקלאות של שנת 2023 למרות המלחמה

29 במאי 2024

פוג'יטסו לוקח את החקלאות לרמות חדשות

28 במאי 2024

האם הפחתת המכסים על יבוא פירות וירקות הובילה לירידה במחירי התוצרת הטרייה?

23 במאי 2024

"החקלאות וביטחון המזון": השם החדש למשרד של דיכטר

1 ביולי 2024

מהם סוגי הפירות מיוחדים שניתן למצוא בתאילנד

28 ביוני 2024

השיטות החקלאיות השונות לגידול זיתים

26 ביוני 2024

הנתונים המעודדים בחקלאות של שנת 2023 למרות המלחמה

29 במאי 2024

תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

בחירת תחום עניין

כדי להיות תמיד מעודכנים