דף הבית / תקינה בחקלאות (עמוד 2)

תקינה בחקלאות

כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (פירוט הסדר היצוא), תשכ”ה-

בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 25 ו36- לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי”ט1959- (להלן – החוק), קובעת המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (להלן – המועצה) כללים אלה: 1. הודעה על גידול ירקות ליצוא המועצה תפרסם ברשומות ובשלושה עתונים יומיים הודעה למגדלים המעונינים לגדל ירקות מסוג, מין או זן המפורטים בהודעה …

Read More »

כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (רישום גידולי ירקות), התשל”ב-

בתוקף סמכותה לפי סעיף 29 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי”ט1959-, התקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (להלן – המועצה) כללים אלה: 1. הגדרות בכללים אלה, “העברה” – העברה לאחר, בכל דרך מדרכי ההעברה של הבעלות או של החזקה. 2. העברת ירקות והובלתם (א) לא יעביר מגדל ירקות למשווק ולא יקבלם …

Read More »

צו המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (היטלים) התשמ”ב- 1982

בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי”ט1959- (להלן – החוק), מצווה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות לאמור:1. הגדרות (תיקון: תש”ן) בצו זה – “ירקות” – כמפורט בתוספת לחוק; “תעשיין” – אדם שעסקו או חלק מעסקו הוא ייצור מוצרי ירקות. 2. תשלום היטל למועצה (תיקון: תשמ”ח, תשנ”א) (א) מגדל חייב …

Read More »

כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (שיווק ירקות, אריזתם וסימונם), תש”ל-

בתוקף סמכותה לפי סעיף 29 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי”ט1959-, התקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (להלן – המועצה) כללים אלה: 1. הגדרות בכללים אלה, “העברה” – העברה לאחר, בכל דרך מדרכי ההעברה של הבעלות או של החזקה. 2. העברת ירקות והובלתם (א) לא יעביר מגדל ירקות למשווק ולא יקבלם …

Read More »