חוקרי מכון וולקני: תכלית מינויה של הוועדה על ידי נתניהו היא עקיפת הסמכות שנתונה בחוק למולמו"פ

חוקרי מכון וולקני: תכלית מינויה של הוועדה על ידי נתניהו היא עקיפת הסמכות שנתונה בחוק למולמו"פ והתוצאה העגומה היא ריקון מתוכן של חוק המולמו"פ

 

ד"ר נירית ברנשטיין, יושבת ראש סגל המחקר במכון וולקני: "בלחץ שר החקלאות הקים ראש הממשלה צוות מייעץ שיכשיר מבחינה ציבורית את יוזמת השר להעתקת מכון וולקני, לאחר שחוות דעת ממשלתית מקצועית ואובייקטיבית שללה את העתקת המכון; לכן הצוות המייעץ הוא כסות, ערפל שמסמא את עיני הציבור מהאמת והיא ששר החקלאות החליט להעתיק את מכון וולקני לא משנה מה ההשלכות תוך הסתרת המלצות אובייקטיביות ומקצועיות מהציבור וקבלת "המלצה" מחברי צוות מייעץ שנועד רק להכשיר את המהלך ותו לא"

פרסום

מחר יתקיים דיון בוועדת המדע לבקשתו של ח"כ עומר ברלב שביקש לערוך דיון בחוות הדעת של המולמו"פ ובהסתרתה מהציבור

המועצה הלאומית לכלכלה בראשותו של אבי שמחון ביקשה במאי בשנה שעברה מהמועצה הלאומית למחקר ופיתוח (מולמו"פ) שתבדוק את היתכנות היוזמה להעתקת מכון ווולקני. המולמו"פ במשרד המדע הכינה חוות דעת והגישה אותו למועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה ובכך מילאה את תפקידה על פי חוק.

המולמו"פ, היא הגורם המוסמך לפי דין לייעץ בסוגיה. להלן לשון החוק:

"(תפקיד המולמו"פ)…לייעץ לממשלה בנושא תכנון, ארגון והסדרה של המחקר והפיתוח האזרחי ובנושא תקציבים לפיתוחו;  להמליץ לממשלה על קווים למדיניות לאומית כוללת, שנתית ורב שנתית, בתחום המחקר והפיתוח האזרחי; להמליץ לממשלה בכל הנוגע לתחומי עדיפות לאומיים בנושא המחקר והפיתוח האזרחי; להמליץ לממשלה על הקמת תשתיות למחקר ולפיתוח, ועל ביצוע פרויקטים בתחום המדע והטכנולוגיה; לייעץ לממשלה, וכן לוועדת השרים לענייני מדע וטכנולוגיה ולפורום המדענים הראשיים של משרדי הממשלה או לגופים אחרים הממלאים תפקיד דומה, בנושאים הקשורים למחקר ולפיתוח הממשלתי, לרבות בנושא הקמת מוסדות מחקר ממשלתיים והחזקתם, וכן להמליץ על אמות מידה מקצועיות למינוי המדענים הראשיים במשרדי הממשלה ולמינוי ראשי מוסדות מחקר ממשלתיים; לייעץ לממשלה, לפי בקשתה, בכל נושא אחר הקשור לתחום המחקר והפיתוח".

בדברי ההסבר לחוק נכתב, כי "מטרת ההצעה היא להבטיח שהראיה הכוללת בנושאי מחקר ופיתוח לאומיים תתבסס על שיקול דעת מקצועי. לפיכך, המועצה חייבת להיות בעיקרה מועצה של מומחים בתחומי המדע והטכנולוגיה העיקריים, כדי שמומחיותם המשותפת תוכל לספק את התמונה הכוללת המתחייבת מתפקידי המועצה ותאפשר להם לזהות הזדמנויות מדעיות, טכנולוגיות וכלכליות בשטחים מגוונים".

כדאי לשים לב שהחוק קובע גם, כי המולמו"פ היא זו המוסמכת לייעץ לממשלה בכל הנוגע לתחומי עדיפות לאומיים בנושא המחקר והפיתוח האזרחי. בהקשר לכך, העתקת מכון וולקני אמורה לסייע לצפון הארץ למשנתו של שר החקלאות וגם לכך הוסמכה המולמו"פ לייעץ לממשלה לפי לשון החוק. כלומר, המועצה הלאומית לכלכלה פנתה למולמו"פ מתוקף החוק החל עליה להתייעץ בנושאים כמו העתקת מכון וולקני.

החוק קובע את כשירותם וניסיונם הנדרשים של חברי המועצה, שימונו על ידי נשיא המדינה. החוק מקפיד על כך שחבר המועצה יהיה בעל השכלה וניסיון מתאימים לתחום הפיתוח והמחקר האזרחי.

אלא מה הוא, חוות הדעת שהוכנה על ידי המולמו"פ שללה בתנאים הקיימים את היוזמה שמקדם מזה שנה שר החקלאות. משרד החקלאות טען בתקשורת כשחוות הדעת התפרסמה שהוא אינו מכיר אותה. זו תגובה מיתממת. על משרד החקלאות היה לדרוש בעצמו את חוות הדעת של המולמו"פ או לפחות להתעדכן לגבי המלצתה, כך על פי החוק.

בלחץ חוקרי מכון וולקני חוות הדעת פורסמה לפני כשבוע באתר משרד המדע לקראת הדיון בחוות הדעת ובהסתרתה שיתקיים מחר במשרד המדע לבקשתו של ח"כ עומר ברלב. אילו חוות הדעת הממשלתית הייתה מתפרסמת והממשלה במופגן הייתה מתעלמת מההמלצה שהיא קיבלה מהמולמו"פ לכשעצמו זה אירוע חמור מאד! אך גרוע מכך, ההמלצה הוסתרה על ידי שר החקלאות מהציבור למשך חצי שנה (היא הוגשה ביולי 2016) ואף, לא להאמין, היא הוסתרה מחברי הצוות המייעץ שמינה נתניהו בינואר 2017 כדי לעקוף את חוות הדעת של המולמו"פ. נכון לכתיבת שורות אלו – הצוות שמינה נתניהו עוד לא דן בדו"ח המולמו"פ וזאת למרות הפרסומים בתקשורת ולמרות בקשה רשמית שהעביר המשקיף בוועדה, ראש מינהל המחקר החקלאי אלי פיינרמן, לקיים דיון בנושא !

כדי להכשיר את היוזמה להעתקת וולקני, לאחר שחוות הדעת המקצועית והאובייקטיבית שנעשתה על ידי המולמו"פ מתוקף החוק קבעה שאין לקדמה, הממשלה מינתה צוות שניכר ממנו שאינו עולה בקנה אחד עם הרכב כשירותם וניסיונם של חברי המועצה כפי שקבע החוק. כלומר, הממשלה הרכיבה צוות מייעץ למרות שלא אירע דבר מכתיבת חוות הדעת על ידי המולמו"פ.

פרסום

המולמו"פ הינה גוף עצמאי המנותק מהפוליטיקאים ולכן היא בלתי תלויה. זאת, לעומת חברי הצוות המייעץ שקשורים בטבור לפוליטיקאים ולכן אי תלותם מוטלת בספק. הרכב הצוות, למעט אבי שמחון המומחה בתחום כלכלה החקלאית, רחוק מלהיות ההרכב עליו דובר בחוק. תכלית מינויו של הצוות על ידי נתניהו היא עקיפת הסמכות שנתונה בחוק למולמו"פ והתוצאה העגומה היא ריקון מתוכן של חוק המולמו"פ.

המאפיין המהותי ביותר שנפגע בנטילה הבלתי חוקית של סמכות המועצה והעברתה לצוות המורכב מפונקציונרים במשרדי הממשלה, נוגע לכך שאותה סמכות ייעוץ צריכה על פי דין להיות חיצונית למשרדי הממשלה ואובייקטיבית. זו בדיוק התכלית שעמדה ביסוד הקמת המועצה, מתוך הבנה כי יש לנטרל את הפוליטיזציה של תהליך קבלת ההחלטות הנוגע לניהול משאבי המחקר והפיתוח האזרחי ולמנוע השפעתם של לחצים המאפיינים את פעילות משרדי הממשלה. אך לא רק: ההנחה היא שרק אנשי מקצוע בתחום יכולים להבין בדיוק מהן השלכות החלטות של הפוליטיקאים על נושאי מדע ומחקר. בדיוק לשם כך ביקש המחוקק להפריד את סמכות הייעוץ של המועצה ממשרדי הממשלה. הדברים עולים באופן מפורש מדברי ההסבר בהצעת החוק:

"הבטחת ראיה לאומית כוללת ואובייקטיבית, החורגת מתחומי פעולתם של משרדי הממשלה, מותנית בהקניית מעמד סטטוטורי בלתי תלוי למועצה, ולפיכך מוצע בי היא תפעל תחת החסות המינהלית של האקדמיה הישראלית למדעים. להבדיל ממשרדי הממשלה העוסקים בתכנון, מימון וביצוע של מחקר ופיתוח בתחומם הייעודי, המועצה תהיה מטה מייעץ ולא גוף מבצע, ופעולתה תתבסס על עבודת מטה ברמה לאומית וממשלתית כוללת".

נירית ברנשטיין, יושבת ראש סגל המחקר במכון וולקני: "בלחץ שר החקלאות הקים ראש הממשלה צוות מייעץ שיכשיר מבחינה ציבורית את יוזמת השר להעתקת מכון וולקני, לאחר שחוות דעת ממשלתית מקצועית ואובייקטיבית שללה את העתקת המכון. לכן הוועדה המייעצת הזו היא כסות, ערפל שמסמא את עיני הציבור מהאמת והיא ששר החקלאות החליט להעתיק את מכון וולקני לא משנה מה ההשלכות תוך הסתרת המלצות אובייקטיביות ומקצועיות מהציבור, וקבלת "המלצה" מחברי צוות מייעץ שנועד רק להכשיר את המהלך ותו לא".

.

Print Friendly, PDF & Email

תודה שאתם מבקרים בפורטל החקלאות המוביל אגרונט. אגרונט הוא פורטל חקלאות מקצועי וותיק שעוסק במגוון תחומי חקלאות של ירקות פירות וגידולי שדה גד"ש. בפורטל החקלאות חדשות לחקלאות, מאמרי חקלאות מובילים, זני ירקות ופירות חדשים, פורום חקלאות מקצועי עם מומחים לשאלות ותשובות שיענו על שאלות בתחום החקלאות. בנוסף מכרזים לחקלאות, לוח הודעות לחקלאות, חיפוש חברות לתחום החקלאות, חידושים של חברות חקלאיות, מחירי ירקות ופירות, הדרכה לגידולים חקלאיים, רשימת משווקים ועוד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות

יוצבו עוד כ-300 מיגוניות נוספות לביטחון החקלאים בצפון

22 ביולי 2024

מחלוקת על אספקת מים בערבה: חברת מקורות מאיימת בהפסקת אספקת מים לחקלאים עקב ...

21 ביולי 2024

יובל ליפקין מונה לראש מִנהל ביטחון המזון במשרד החקלאות

21 ביולי 2024

מלון שגדל על המים - ניסוי חקלאי מרגש: מלון על מים באוויר

18 ביולי 2024

דבוראים מצפון הארץ וקו העימות השתתפו בכנס מקצועי שדן בהתמודדות עם אתגרי המ...

15 ביולי 2024

מלגות הצטיינות ע"ש משפחת דין מפנסלבניה ארה"ב לטובת הקמת פרויקטים חקלאיים מ...

15 ביולי 2024

יוצבו עוד כ-300 מיגוניות נוספות לביטחון החקלאים בצפון

22 ביולי 2024

מחלוקת על אספקת מים בערבה: חברת מקורות מאיימת בהפסקת אספקת מים לחקלאים עקב ...

21 ביולי 2024

יובל ליפקין מונה לראש מִנהל ביטחון המזון במשרד החקלאות

21 ביולי 2024

מלון שגדל על המים - ניסוי חקלאי מרגש: מלון על מים באוויר

18 ביולי 2024

תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

בחירת תחום עניין

כדי להיות תמיד מעודכנים